สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,931.511,167.0070.3 %5.0506.75100.3880.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ30,205.516,154.4079.6 %5.0245.87172.7229.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ4,185.826,745.77-61.2 %0.01,047.94321.5169.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,487.602,033.0041.7 %5.0800.7455.9893.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,495.067,413.5145.1 %5.03,158.72377.2588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,389.382,256.0048.6 %5.0268.7845.9782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,486.57947.0078.9 %5.0397.190.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,482.31493.0089.0 %5.0323.5545.1086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,501.64570.0087.3 %5.0356.9034.4390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,305.38215.0095.0 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,263.54275.0093.5 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,187.62256.0093.9 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,395.07289.0093.4 %5.0278.2236.4886.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,221.57388.0090.8 %5.0152.460.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,236.6488.0097.9 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,236.64418.0090.1 %5.0252.8936.8185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,214.52391.0090.7 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,335.19776.0082.1 %5.0264.0021.1392.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,221.57270.0093.6 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,187.62246.0094.1 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,225.84303.0092.8 %5.0188.788.1295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,372.891,192.0072.7 %5.0256.9133.3687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,486.57422.0090.6 %5.0246.9525.3889.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ4,094.242,796.5331.7 %5.01,028.93391.4062.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,947.931,072.6363.6 %5.0360.64109.2569.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,895.64939.0067.6 %5.0501.70250.8050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,730.52845.0069.1 %5.0524.96188.1064.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,798.51787.0071.9 %5.0339.15118.7565.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,190.833,410.0844.9 %5.01,390.23522.1762.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,417.481,224.0077.4 %5.0706.23295.0658.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,403.021,918.2043.6 %5.0724.67213.7570.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ9,639.185,142.0046.7 %5.03,177.74841.8673.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,929.148,163.90-178.7 %0.0677.90446.4334.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,154.886,401.05-4.0 %0.01,618.451,036.7435.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ7,789.105,675.9927.1 %5.01,371.22285.7379.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,289.9211,242.9826.5 %5.01,675.47465.0072.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,033.842,626.0034.9 %5.0990.90531.5646.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,777.2055.0096.9 %5.065.2768.55-5.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,035.911,566.0061.2 %5.01,066.9662.2894.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,528.991,612.8054.3 %5.0762.70344.9354.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ5,036.114,251.6015.6 %5.0990.90344.1765.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,589.912,255.9559.6 %5.01,400.50562.4559.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ2,187.454,230.00-93.4 %0.01,143.0528.3697.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ2,946.052,727.007.4 %3.5857.78291.6566.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ31,194.4916,621.5846.7 %5.011,221.50174.4098.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,215.041,872.0055.6 %5.0686.64634.167.6 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ6,389.643,742.1141.4 %5.0838.77415.9450.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,823.203,875.4719.6 %5.01,333.18635.8652.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,976.303,359.5657.9 %5.0421.06438.90-4.2 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,570.094,463.10-25.0 %0.0819.7777.4090.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,919.422,974.9375.0 %5.0876.8094.0589.3 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 41,161.4332,028.1922.2 %5.0982.16263.0073.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,212.381,368.0057.4 %5.0686.64249.6063.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,638.023,205.6611.9 %5.0834.42161.5080.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,318.501,478.0055.5 %5.0724.67475.5634.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,308.325,644.17-6.3 %0.01,409.23294.1279.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,419.115,138.005.2 %2.51,542.38499.9767.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,442.827,432.39-204.3 %0.01,219.09351.5271.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 118,152.7314,822.0818.3 %5.02,297.2572.0096.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 253,385.4714,655.3672.5 %5.01,092.79298.5872.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3110,741.753,744.8096.6 %5.01,978.28343.4282.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 413,547.4811,820.0012.8 %5.01,476.68406.2072.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร43,411.8712,003.2072.4 %5.02,798.68189.3693.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,110.304,644.74-49.3 %0.0139.11380.00-173.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ193,729.5683,408.0056.9 %5.01,990.03540.0072.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ46,435.1383,729.97-80.3 %0.01,243.27416.5066.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ29,216.9017,501.0040.1 %5.0933.39341.6563.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์139,460.5985.9299.9 %5.01,027.38127.2687.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ51,070.8224,791.0051.5 %5.0888.83240.7772.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ96,459.0341,196.7457.3 %5.0852.95344.9559.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ22,957.9040,741.00-77.5 %0.02,399.621,753.4326.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,392.932,816.0017.0 %5.0762.70299.5360.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,458.151,455.0057.9 %5.0705.66315.6255.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ36,358.8013,828.0062.0 %5.010,134.313,276.4967.7 %5.0
รวม 1,233,950 566,697 54.07 % 85,890 22,833 73.42 %