สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 271,752.0327,544.0061.6 %5.0435.32199.1054.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,398.821,038.0069.5 %5.0662.45180.4272.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี60,333.8112,204.4079.8 %5.0210.41231.01-9.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,486.373,269.006.2 %3.0928.6888.5590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี32,023.3226,940.0015.9 %5.03,590.91551.9584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,092.532,367.0053.5 %5.0291.1289.4169.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,048.20728.0085.6 %5.0294.6037.7087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,599.61805.0082.5 %5.0460.1752.3588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,923.7189.0097.7 %5.0344.8210.0097.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,032.35663.0083.6 %5.0449.47105.1376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,038.98606.0085.0 %5.0266.60101.3362.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,783.78173.0096.4 %5.0354.9356.6584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,045.32448.0088.9 %5.0373.5058.4984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,076.85563.0086.2 %5.0305.4363.5679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,197.77889.0078.8 %5.0388.1262.2184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,935.94558.0085.8 %5.0339.5662.9381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,071.51363.0091.1 %5.0498.3388.7082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,791.54738.0080.5 %5.0303.9040.7686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,099.03564.0086.2 %5.0415.009.7497.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,732.50534.0085.7 %5.0190.029.0595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,949.71400.0089.9 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,237.83491.0088.4 %5.0189.181.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,979.72531.0086.7 %5.0338.5657.3883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,008.34412.0089.7 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์389.13345.0011.3 %5.0148.400.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,800.40639.0083.2 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก7,499.2028,328.00-277.7 %0.02,225.64161.2292.8 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,927.922,040.0048.1 %5.01,081.69894.9017.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,924.912,380.0018.6 %5.0687.02125.3881.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,300.781,402.0057.5 %5.0540.34233.8156.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,068.111,905.0037.9 %5.0594.48190.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,940.231,754.4040.3 %5.0603.859.6998.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,760.591,264.0054.2 %5.0477.39193.0859.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,619.921,754.5568.8 %5.01,651.7564.1396.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี4,122.243,672.6110.9 %5.0781.63187.1976.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,982.722,522.9015.4 %5.01,442.11987.0531.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,421.092,941.2014.0 %5.0947.69353.9562.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 715,094.5311,338.0024.9 %5.04,702.142,812.0040.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,159.372,712.0047.4 %5.01,536.49228.9585.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,477.062,230.0035.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี6,235.325,064.0018.8 %5.01,594.241,023.3535.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,571.775,443.70-19.1 %0.01,842.011,616.8712.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,850.0231,500.20-17.3 %0.02,404.821,690.0029.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,326.512,121.548.8 %4.0560.99398.1429.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,206.714,603.9636.1 %5.02,188.81482.1578.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,363.305,642.8511.3 %5.01,153.45550.0552.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี11,470.5726,935.67-134.8 %0.02,602.08210.7291.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี264,466.0979,291.3670.0 %5.01,459.8983.5094.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,929.1223,627.00-116.2 %0.03,343.627,204.00-115.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)4,588.3310,581.99-130.6 %0.0997.204,305.95-331.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,343.112,047.0052.9 %5.01,175.88114.0990.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,374.228,927.99-104.1 %0.01,440.93568.1460.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)15,034.5813,345.3411.2 %5.05,106.301,759.0065.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,404.218,565.29-15.7 %0.02,555.89187.3792.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง21,656.8715,119.4630.2 %5.0402.07165.1758.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,716.74838.0051.2 %5.087.1917.5779.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี4,804.571,423.0070.4 %5.01,404.0934.1797.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,290.241,687.2048.7 %5.0857.69605.9829.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี5,297.2052,636.39-893.7 %0.01,708.33950.0044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี6,308.948,124.13-28.8 %0.01,413.11846.6640.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,016.962,586.3535.6 %5.01,080.80323.8270.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี8,620.2915,285.31-77.3 %0.01,784.40272.5784.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,894.696,849.63-16.2 %0.01,461.12297.9979.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,425.745,425.1326.9 %5.01,993.57388.4680.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,221.2919,697.1821.9 %5.0899.40249.7972.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี72,177.7821,287.0070.5 %5.0663.05263.4360.3 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 124,708.40111,463.6410.6 %5.02,245.76979.0056.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,955.622,050.7630.6 %5.0725.4268.7390.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,614.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ474.83ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี22,348.6419,586.0012.4 %5.01,444.95807.8144.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,388.992,235.0034.1 %5.0890.64194.4878.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,286.969,200.40-26.3 %0.01,651.28367.6577.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี10,531.785,421.0048.5 %5.03,362.72585.0082.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,586.097,746.70-116.0 %0.01,230.69639.5048.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,442.0522,760.98-118.0 %0.03,362.72102.5397.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,493.785,763.0045.1 %5.03,362.72266.5592.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี19,758.258,436.0057.3 %5.0760.4672.0090.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 175,202.9422,768.0069.7 %5.01,320.29267.9079.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 232,782.2610,285.0068.6 %5.01,368.01237.5082.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 373,173.7515,844.1778.3 %5.03,187.24589.6581.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 424,145.5512,059.9450.1 %5.03,072.6971.2597.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 529,743.3015,696.0047.2 %5.01,311.31165.8587.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม46,805.9430,717.0034.4 %5.01,177.74766.6134.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี58,208.91100,165.00-72.1 %0.01,262.11352.4572.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล63,645.1220,000.0068.6 %5.01,020.43294.5071.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ38,789.7217,201.0055.7 %5.01,080.47197.6781.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี23,023.0842,208.01-83.3 %0.03,003.661,046.7565.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,695.7111,680.42-9.2 %0.03,911.951,602.6759.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,711.9538,914.00-108.0 %0.01,122.29261.7076.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,684.122,541.0031.0 %5.0624.9949.4092.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี26,628.7325,025.006.0 %3.02,939.381,507.0248.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,914.282,879.0041.4 %5.01,194.90478.2360.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,080.769,540.00-87.8 %0.01,442.1140.1597.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,426.432,004.9141.5 %5.0890.64426.9452.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี33,650.1119,334.5942.5 %5.06,640.864,266.9535.7 %5.0
รวม 1,651,536 1,122,329 32.04 % 127,588 49,918 60.88 %