สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,557.291,048.0077.0 %5.0509.58163.0568.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร17,225.5816,616.153.5 %1.5209.6987.3058.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,521.971,708.0051.5 %5.0623.68161.6674.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,354.551,492.0055.5 %5.0623.6547.3892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,030.4413,432.0010.6 %5.01,878.71153.9091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,930.742,179.0055.8 %5.0365.853.8498.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,750.15415.0091.3 %5.0218.2547.5678.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,581.89631.0086.2 %5.0303.3925.8391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,400.22451.0091.6 %5.0286.0455.9580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,620.37753.0083.7 %5.0224.2528.7187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,595.47394.0091.4 %5.0218.5925.8788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,109.28306.0094.0 %5.0284.739.2996.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,488.125,258.61-50.8 %0.0680.70303.0555.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,684.271.00100.0 %5.0252.5657.0077.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,836.96950.0066.5 %5.0460.98163.4064.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,800.39815.5070.9 %5.0399.7395.9576.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร5,371.92570.0089.4 %5.01,175.12348.1270.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,352.291,459.0056.5 %5.0578.19807.57-39.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร4,474.291,073.0076.0 %5.0642.67250.3661.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,072.872,829.0030.5 %5.0813.82519.3036.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,332.334,328.38-85.6 %0.0487.27361.5025.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,364.593,582.3433.2 %5.01,346.26379.6171.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,944.555,615.615.5 %2.5908.89279.8369.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร7,023.5111,930.86-69.9 %0.01,555.46226.3485.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,761.482,880.0050.0 %5.0756.78244.9467.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,593.56692.0084.9 %5.0889.8964.6792.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร5,077.011,057.0079.2 %5.0607.67315.6048.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,783.912,963.0021.7 %5.0644.24379.9241.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.01,308.23610.9353.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,575.711,057.0059.0 %5.01,156.10367.9768.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร3,199.842,092.0034.6 %5.0761.77171.3077.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,019.2710,583.00-110.8 %0.01,058.4864.4893.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,638.313,139.0032.3 %5.0661.7097.0085.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,923.553,037.0022.6 %5.0851.85133.5984.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,741.725,230.00-10.3 %0.0672.250.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,387.603,643.0517.0 %5.0585.64369.8636.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,926.592,045.0030.1 %5.0547.6132.0194.2 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร11,574.303,039.0073.7 %5.0642.6796.9084.9 %5.0
รจ.จ.ยโสธร31,152.0232,351.45-3.9 %0.0702.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,784.931,487.0046.6 %5.0414.5090.5478.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,840.171,988.5048.2 %5.0718.75297.3758.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,077.551,300.0057.8 %5.0528.58194.0163.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,176.014,724.12-13.1 %0.0851.85232.8972.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,422.941,543.0065.1 %5.01,022.9970.8893.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,659.025,204.6658.9 %5.03,818.31253.2793.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 152,434.7416,062.1569.4 %5.01,630.70190.7888.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,839.9498.9699.1 %5.01,306.8324.6698.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร6,766.724,518.1933.2 %5.0332.30268.5919.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร95,495.2133,625.7964.8 %5.01,712.87393.2877.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา26,504.9222,600.0014.7 %5.0783.6063.0192.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,998.1023,424.00-192.9 %0.01,611.81843.9447.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,390.212,216.8034.6 %5.0642.67427.0233.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,960.18547.0081.5 %5.0490.54222.5954.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร36,374.3518,604.0048.9 %5.02,260.354,772.58-111.1 %0.0
รวม 494,504 289,591 41.44 % 44,320 15,898 64.13 %