สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,958.94777.0080.4 %5.0592.85105.4582.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,017.068,500.00-6.0 %0.049.9148.403.0 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,302.395,438.13-64.7 %0.0821.04133.2383.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,615.701,950.0046.1 %5.0549.142.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ12,730.628,916.3230.0 %5.02,399.36367.6584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,653.481,845.5060.3 %5.0375.1353.3485.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,083.58602.0085.3 %5.0346.9335.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,968.72498.0087.5 %5.0319.6835.5288.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,946.21160.0095.9 %5.0444.2067.1084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,556.67661.0085.5 %5.0422.3761.2285.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,436.44586.0086.8 %5.0288.5266.8576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,477.79529.0088.2 %5.0223.0039.6882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,489.95376.0091.6 %5.0381.2931.6691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,397.30506.0088.5 %5.0461.9464.7086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,947.83548.0088.9 %5.0334.7648.8985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,408.15303.0093.1 %5.0507.4329.1694.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,416.61255.0094.2 %5.0260.6123.1391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,441.12473.0089.3 %5.0392.0096.9675.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,561.085,606.73-22.9 %0.0878.09871.250.8 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,973.031.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,724.18984.0063.9 %5.0471.74281.2040.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,887.151,936.2032.9 %5.0695.70142.5079.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ45,459.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ294.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,142.491,885.0040.0 %5.0535.80380.0029.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,608.025,985.0030.5 %5.02,950.831,598.6645.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,333.076,282.12-169.3 %0.0625.16739.30-18.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,221.633,928.0624.8 %5.01,355.32536.1860.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,444.735,661.00-27.4 %0.01,144.31263.4277.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,938.612,869.4451.7 %5.0973.17145.4485.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,653.48728.0056.0 %5.075.8328.4062.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,625.071,889.0047.9 %5.01,087.2647.2495.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,473.331,239.0064.3 %5.0726.14525.0027.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,608.211.00100.0 %5.0660.350.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ9,733.7031,894.99-227.7 %0.01,981.021,775.2910.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ645.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,960.8513,029.99-162.7 %0.01,410.5448.7196.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,448.722,202.0036.2 %5.0897.11144.5983.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,126.453,641.2611.8 %5.01,163.33338.4270.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,535.933,530.1322.2 %5.01,068.22111.9589.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,290.092,991.6630.3 %5.0735.8976.1889.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,637.393,762.0018.9 %5.0916.12424.8453.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ54,784.9239,841.7827.3 %5.01,214.68684.9543.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,903.90972.0066.5 %5.0725.9664.0591.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,222.282,400.0043.2 %5.01,163.32148.3587.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1,409.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ174.95ประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชัยภูมิ6,287.356,527.59-3.8 %0.01,562.66271.0382.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,281.115,620.00-71.3 %0.0725.96688.265.2 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 118,875.7823,503.99-24.5 %0.01,857.16197.7189.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 28,029.8811,093.42-38.2 %0.01,764.30194.6089.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 332,056.1212,661.8860.5 %5.01,564.59100.8793.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ212.80ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,421.804,407.40-82.0 %0.041.0243.27-5.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ83,583.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,741.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ44,110.0820,403.0053.7 %5.01,034.92750.0027.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ11,438.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ675.67ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ87,489.281,384.9398.4 %5.0945.30262.2072.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์31,909.2013,696.0057.1 %5.0836.3683.0890.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,242.532,200.0032.2 %5.0859.07276.8267.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,149.82692.2478.0 %5.0451.18272.6539.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ47,979.949,440.9780.3 %5.05,256.506,896.17-31.2 %0.0
รวม 538,520 287,817 46.55 % 50,094 20,728 58.62 %