สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,068.63456.0085.1 %5.0399.8186.2878.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ36,779.7213,616.5363.0 %5.0197.1545.9376.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,174.871,655.0047.9 %5.0532.9148.4890.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,594.591,483.0058.7 %5.0647.0264.1990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ14,733.4613,177.1210.6 %5.01,940.11384.4180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,664.931.00100.0 %5.0212.8096.8654.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,285.85485.0088.7 %5.0258.8931.2087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,236.05179.0095.8 %5.0375.1654.4585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,288.08551.0087.2 %5.0231.1047.4679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,268.65608.0085.8 %5.0235.0146.7180.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,642.043,388.9539.9 %5.0932.26767.3217.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,271.681,588.0051.5 %5.0608.99509.8316.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,254.961,757.0046.0 %5.0551.97166.7669.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,666.18409.5988.8 %5.0710.19343.1751.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,946.613,112.6037.1 %5.01,217.50485.9160.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,481.803,950.0047.2 %5.01,512.83455.1269.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,761.011,320.0064.9 %5.0761.11504.0833.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,495.893,354.9525.4 %5.0913.2447.3494.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ13,255.637,015.1447.1 %5.0989.3182.1391.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,919.122,911.2025.7 %5.0685.05114.0083.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,795.611,859.0051.0 %5.0761.1171.1790.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,290.211,177.0064.2 %5.0532.92288.3345.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,634.692,590.0028.7 %5.0704.0780.2188.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,228.62214.0295.9 %5.01,369.63857.8537.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ8,031.4116,791.62-109.1 %0.01,179.470.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,752.222,216.0040.9 %5.0799.15132.5683.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,887.603,663.0078.3 %5.01,845.02187.4089.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,058.512,492.0038.6 %5.0513.91167.2067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,881.952,927.0024.6 %5.0799.15416.6147.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,642.903,022.0017.0 %5.0622.95109.8682.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,802.762,358.0038.0 %5.0818.16153.8381.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,027.312,921.3827.5 %5.0723.08130.1182.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,602.232,148.0081.5 %5.0681.61142.0779.2 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 34,114.9452,131.30-52.8 %0.0680.441,280.01-88.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,672.351,133.0057.6 %5.0380.7952.5886.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,521.912,438.1030.8 %5.0628.00362.6542.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,992.45879.0070.6 %5.0456.86120.2573.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,850.334,807.8717.8 %5.0946.22355.7362.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,332.951,170.0064.9 %5.0589.9748.4791.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,827.012,985.0022.0 %5.0742.10190.0074.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ74,800.7214,704.0080.3 %5.01,450.54252.0482.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,445.382,493.0070.5 %5.0392.42106.0073.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ114,240.8048,129.0057.9 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน51,823.6813,736.0073.5 %5.0589.94287.5051.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,468.4418,363.88-47.3 %0.01,489.241,865.06-25.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,711.873,302.0011.0 %5.0570.95464.6218.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,896.131,191.0058.9 %5.0418.85301.5628.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ18,136.1513,166.4527.4 %5.04,521.172,724.8939.7 %5.0
รวม 556,261 286,028 48.58 % 39,880 15,534 61.05 %