สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,671.111.00100.0 %5.0385.760.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,402.2911,879.2017.5 %5.0187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,664.431,614.0039.4 %5.0518.87119.8976.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,214.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0594.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�12,800.5912,216.004.6 %2.01,919.72304.7384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,405.431.00100.0 %5.0255.6347.6181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,968.82472.0088.1 %5.0277.1671.3574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,901.44327.0091.6 %5.0280.4833.2688.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,966.53369.0090.7 %5.0268.4968.6474.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,873.99174.0095.5 %5.0237.2415.4293.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,915.08497.0087.3 %5.0344.60123.5064.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู4,141.715,889.10-42.2 %0.0956.24545.2143.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,869.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0861.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,091.431,426.0053.9 %5.0556.90114.0079.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,052.801,050.1065.6 %5.0537.89209.0061.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,192.711,848.0055.9 %5.0994.27665.2533.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,547.734,267.00-20.3 %0.0804.76321.9560.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,678.782,092.0055.3 %5.01,184.43506.3557.2 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,244.751,874.0055.9 %5.01,013.29228.0077.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,593.107,527.8835.1 %5.02,154.25416.9680.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,655.731,558.0057.4 %5.0785.09127.2283.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,640.14290.5382.3 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,572.91741.0079.3 %5.0709.030.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,997.281,163.0061.2 %5.0518.87152.0970.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,898.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,279.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,726.902,544.0031.7 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู6,805.367,269.72-6.8 %0.01,185.6165.0494.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,509.113,760.00-7.1 %0.0709.03158.8177.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,951.434,411.10-11.6 %0.0899.19305.3266.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,482.002,400.0046.5 %5.0651.98227.4565.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,957.923,071.00-3.8 %0.0480.8443.9790.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู32,039.691,950.0093.9 %5.0626.04275.5356.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�51,727.4826,385.1049.0 %5.0835.35570.0031.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,953.891,508.0048.9 %5.0499.8648.4290.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,827.122,363.0038.3 %5.0669.71166.8675.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,135.671,092.0065.2 %5.0575.92122.5478.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู5,036.172,979.0040.8 %5.0899.19303.3366.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,495.873,043.0513.0 %5.0709.03351.0050.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 270,276.9721,100.0092.2 %5.01,035.55126.3587.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 222,552.8717,916.0920.6 %5.01,086.69205.6981.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู14,102.831,881.9886.7 %5.0136.720.9599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู40,957.8524,696.0039.7 %5.0998.43209.0079.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง17,257.3713,072.0024.3 %5.0639.67144.4077.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,458.1513,120.00-75.9 %0.01,378.37190.0086.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,244.322,317.0028.6 %5.0613.95233.4662.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,808.15300.0089.3 %5.0423.79265.1437.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,893.7810,293.0042.5 %5.04,089.623,939.873.7 %1.5
รวม 631,180 224,749 64.39 % 34,830 12,330 64.60 %