สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,739.121,200.0056.2 %5.0573.59126.6677.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,257.937,325.2011.3 %5.056.161,480.04-2,535.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,392.13835.2088.7 %5.065.3154.1517.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี120,137.996,406.5094.7 %5.04,610.52360.1492.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 477,493.953,525.3495.5 %5.04,566.7572.9698.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,486.182,268.0034.9 %5.0858.8336.1695.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1016,761.0513,699.8418.3 %5.03,753.80162.7295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี23,795.2624,805.76-4.2 %0.04,966.29354.9692.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,787.734,806.2417.0 %5.0495.8638.6592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,091.20512.0087.5 %5.0251.0076.1969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี817.351,060.00-29.7 %0.0327.1347.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,967.43312.2492.1 %5.0266.0377.9070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,829.96506.0091.3 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม4,037.2082.0098.0 %5.0480.2444.9190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,998.95434.0089.1 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,042.09533.0086.8 %5.0413.1276.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,285.33399.0090.7 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,009.07423.0089.4 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,939.11643.0083.7 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,074.58486.0088.1 %5.0283.7132.5888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,544.45310.0093.2 %5.0298.766.0598.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,272.47479.0090.9 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,078.98488.0088.0 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,721.90844.0082.1 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 46,578.5910,263.00-56.0 %0.02,496.481,258.8049.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,870.665,830.83-19.7 %0.0953.91407.9657.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,162.741,618.0025.2 %5.0411.45159.9761.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,773.001,043.5062.4 %5.0452.26204.9654.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,297.64884.0061.5 %5.0439.53186.2657.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,648.201,200.3054.7 %5.0447.08143.9967.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี5,485.091,914.0065.1 %5.0751.37143.7980.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,544.943,231.0028.9 %5.01,258.16355.9771.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,622.982,352.0035.1 %5.0915.88395.8856.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 516,055.2543,472.00-170.8 %0.07,434.533,501.0052.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,892.711,711.0056.0 %5.0725.72533.9526.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,242.625,537.0045.9 %5.03,483.041,746.1949.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,437.212,215.649.1 %4.5584.77367.6537.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี8,405.286,548.0022.1 %5.01,714.55550.6367.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,597.062,382.7248.2 %5.01,798.251,489.6417.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี21,594.5018,253.0015.5 %5.02,627.32130.5095.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี207,207.52133,375.5935.6 %5.01,349.20569.0557.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี6,349.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,048.99431.8758.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)6,139.494,821.7421.5 %5.01,163.01814.7729.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,759.8211,301.19-5.0 %0.04,027.821,223.4569.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,026.439,337.0015.3 %5.03,594.072,680.4525.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,312.732,300.0030.6 %5.086.2432.2162.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี4,487.932,317.0048.4 %5.01,258.170.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,415.141,535.0055.1 %5.0839.81164.9180.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี5,026.446,108.78-21.5 %0.0956.98513.9746.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,808.5637,783.00-383.9 %0.01,885.692,195.82-16.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,790.6314,818.89-68.6 %0.01,866.68119.2393.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,718.212,895.0075.3 %5.0801.78141.3982.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,128.584,460.03-8.0 %0.01,125.05708.6437.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,979.8914,218.00-137.8 %0.01,372.26468.0665.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี5,029.944,332.0013.9 %5.01,071.0897.2290.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,014.175,747.0018.1 %5.01,144.0736.9596.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,112.1910,773.0023.7 %5.0551.77253.1254.1 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 102,751.3463,486.8438.2 %5.01,799.12510.9071.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,540.532,255.0036.3 %5.0763.75216.3271.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,744.054,756.7717.2 %5.01,372.27399.6370.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี16,623.1114,417.0013.3 %5.01,651.92365.7577.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี4,070.673,570.0012.3 %5.0539.79280.8748.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,861.0913,672.00-25.9 %0.02,670.36493.8581.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี8,512.367,995.006.1 %3.02,532.24390.2384.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี5,995.369,324.50-55.5 %0.02,648.95422.7684.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 117,810.2512,295.0831.0 %5.01,390.00567.6759.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 238,177.9913,988.6963.4 %5.01,483.63473.5068.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 323,741.731.00100.0 %5.01,318.98210.0284.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 452,432.1112,637.4075.9 %5.01,528.28218.3385.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี4,976.445,333.77-7.2 %0.0324.7164.4280.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี90,973.4776,520.0015.9 %5.01,821.18252.7586.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี178,393.28257.2499.9 %5.01,227.43345.7971.8 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี68,568.3629,968.0056.3 %5.0988.06975.851.2 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี32,602.9117,241.0047.1 %5.0962.6672.4092.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี44,888.4618,167.0059.5 %5.01,018.21171.0083.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ79,623.9413,770.9882.7 %5.01,017.8094.5990.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน107,813.9628,568.0073.5 %5.01,045.73255.2275.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,603.386,567.6174.3 %5.02,790.353,262.40-16.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,871.788,967.50-1.1 %0.02,406.8214.7899.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี121,580.1682,247.0032.4 %5.01,417.51234.3383.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,954.881,376.0053.4 %5.01,285.36162.2087.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,230.472,648.0049.4 %5.01,054.97406.1761.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,178.456,528.99-26.1 %0.01,725.51505.4070.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,482.043,059.0012.1 %5.01,455.81400.9472.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,663.926,414.7039.8 %5.02,579.14807.2768.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,089.9294.0091.4 %5.0418.82298.5828.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,828,484 913,091 50.06 % 119,250 38,484 67.73 %