สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,471.00920.0073.5 %5.0272.570.9599.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,664.462,329.0036.4 %5.0576.8346.9391.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,472.311,811.0047.8 %5.0443.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 422,628.3719,823.4012.4 %5.04,908.67341.0593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 211,553.8221,397.00-85.2 %0.02,841.73199.5093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 130,811.7730,702.000.4 %0.53,285.1285.5097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,948.382,391.0059.8 %5.0352.3819.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,965.112,076.0070.2 %5.0367.6557.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,075.852,994.0050.7 %5.0366.2790.2575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 27,651.973,606.0052.9 %5.0299.8747.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,178.94837.0080.0 %5.0198.1247.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,285.832,931.0053.4 %5.0300.7147.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,579.372,370.0057.5 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,121.05887.0078.5 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,582.6312,000.00-82.3 %0.01,432.55651.2954.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,853.404,177.00-46.4 %0.01,146.13133.0088.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี3,965.651,099.0072.3 %5.0824.06180.5078.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,998.051,257.0058.1 %5.0367.6564.1382.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,674.501,467.0045.1 %5.0222.62183.6317.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,108.762,203.0046.4 %5.0694.78568.2518.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,341.882,581.0040.6 %5.0815.23227.4572.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,645.301,500.0067.7 %5.0957.15142.5085.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี11,142.2516,047.00-44.0 %0.01,679.7957.0096.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี3,193.018,060.00-152.4 %0.0517.9667.5487.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,714.972,009.0045.9 %5.0512.60104.7979.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,661.131,247.0073.2 %5.01,009.740.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,110.35672.0078.4 %5.0367.6566.2582.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี3,542.985,294.00-49.4 %0.0500.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี14,796.0524,109.00-62.9 %0.02,668.621,247.6953.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,487.694,594.0016.3 %5.0786.03258.1267.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,407.762,409.0045.3 %5.0595.8749.0591.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,690.6315,882.00-137.4 %0.01,337.4797.1392.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,747.791,339.0088.6 %5.0437.9231.1992.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,682.162,280.0038.1 %5.0444.4155.2387.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ2,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ95.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,260.623,426.0045.3 %5.01,090.2698.8990.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,691.3514,043.00-109.9 %0.01,432.5558.6295.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,229.7210,000.002.2 %1.0927.97126.8186.3 %5.0
รจก.บางขวาง 189,430.00246,601.00-30.2 %0.02,015.59234.1788.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี38,583.4051,808.00-34.3 %0.0671.51283.3257.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,868.811,185.0058.7 %5.0272.5751.3081.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,631.632,368.0048.9 %5.0900.10214.0976.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี4,004.691,827.0054.4 %5.0652.89114.4482.5 %5.0
สปส.จ.นนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,612.262,616.0043.3 %5.0500.81252.7049.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,604.592,325.0049.5 %5.0525.06162.0069.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี2,992.0214,166.00-373.5 %0.0622.10192.0169.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 124,301.5212,110.0050.2 %5.0361.2298.9972.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 25,912.1911,344.00-91.9 %0.0617.15148.7375.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,929.8712,970.00-87.2 %0.0343.81190.0044.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,521.734,450.001.6 %0.5384.8399.1074.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี64,254.0924,000.0062.6 %5.0453.63193.3757.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,215.5525,193.00-65.6 %0.02,347.66989.2157.9 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ241,710.22136,000.0043.7 %5.0340.13357.34-5.1 %0.0
สถาบันทันตกรรม89,611.8974,000.0017.4 %5.0197.46364.22-84.5 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก751,099.13490,000.0034.8 %5.011,793.02920.3592.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,832.192,881.0024.8 %5.0656.77247.2862.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,871.96958.0066.6 %5.0272.5798.7363.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี21,380.8124,315.44-13.7 %0.05,452.216,948.27-27.4 %0.0
รวม 1,737,305 1,373,887 20.92 % 64,382 17,718 72.48 %