สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,653.88800.0069.9 %5.0608.33133.4178.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย23,249.4723,237.570.1 %0.574.0495.83-29.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,191.741,040.0089.8 %5.066.57177.67-166.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,974.354,351.5012.5 %5.0104.0032.0169.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,099.922,304.0025.7 %5.0741.5089.6987.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,260.632,130.0034.7 %5.0377.33101.5573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย18,049.9913,280.0026.4 %5.02,681.14486.4081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,287.26580.0086.5 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,227.01588.0086.1 %5.0320.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,879.55473.0087.8 %5.0416.80177.6757.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ4,000.95759.0081.0 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,923.57321.0091.8 %5.0434.6680.7581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,804.2716.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง5,199.651,115.0078.6 %5.0396.6949.4087.5 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,900.81522.0086.6 %5.0234.4950.3578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,034.0894.0090.9 %5.0407.5566.5083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,902.131,040.0073.3 %5.0372.3969.2181.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่10,878.027,621.4929.9 %5.01,555.24388.2575.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,946.361,040.0082.5 %5.0816.00177.6778.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย6,551.106,060.607.5 %3.51,483.131,119.9524.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,795.691,040.0062.8 %5.0608.40177.6770.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,995.171,040.0074.0 %5.01,102.81177.6783.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,993.951,040.0065.3 %5.0703.47177.6774.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,851.85381.9086.6 %5.01,586.38185.4588.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,466.932,611.0041.5 %5.0969.70532.3145.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,121.931,040.0051.0 %5.0562.52177.6768.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,462.253,049.1844.2 %5.01,673.291,411.7415.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,316.173,499.0018.9 %5.01,197.8995.9592.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย2,987.418,205.83-174.7 %0.0703.47413.5841.2 %5.0
ท่าอากาศยานเลย42,871.7328,793.4732.8 %5.0588.02264.0055.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย4,144.822,856.2031.1 %5.01,083.79211.5080.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,632.691,143.0056.6 %5.081.2782.67-1.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,625.771,040.0060.4 %5.081.27177.67-118.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,372.791,548.0054.1 %5.0855.13177.6779.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,987.411,040.0065.2 %5.0703.47177.6774.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,502.033,309.445.5 %2.5931.6669.8192.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,691.131,040.0081.7 %5.01,730.333,249.20-87.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,995.613,450.0013.7 %5.01,102.790.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,994.171,135.0071.6 %5.01,102.81291.0973.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย13,796.1811,438.2817.1 %5.01,502.1597.0193.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,440.813,242.0071.7 %5.0893.65280.4168.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย4,155.782,306.6444.5 %5.01,140.8472.0393.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,142.203,296.0035.9 %5.01,178.87260.6877.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย5,400.832,866.7146.9 %5.01,273.9899.4092.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,949.173,773.97-28.0 %0.0760.530.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,285.852,810.0075.1 %5.0817.57471.0442.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย29,176.2837,130.13-27.3 %0.0884.29305.3865.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,705.70859.0068.3 %5.0703.47156.8377.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,433.701,370.0060.1 %5.0836.57318.4861.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย954.24739.0022.6 %5.0760.52230.6369.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,315.685,567.67-4.7 %0.01,007.73309.3569.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,792.383,695.5022.9 %5.01,350.02261.1180.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,631.133,997.9347.6 %5.01,958.53120.8493.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 120,382.2517,635.8213.5 %5.02,634.93145.1094.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 23,116.6511,904.93-282.0 %0.01,485.25870.9441.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 311,374.996,207.7245.4 %5.01,623.00285.1082.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)4,824.048,177.14-69.5 %0.01,579.92393.5275.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,729.981,257.5095.9 %5.0329.2870.0778.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย79,003.2646,110.0141.6 %5.01,657.29447.8173.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย91,709.1030,334.3966.9 %5.0964.75327.7466.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ8,840.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ144.32ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ1,040.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ177.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย15,603.3618,257.00-17.0 %0.02,331.871,635.9929.8 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบ508,880.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,559.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,850.774,110.20-6.7 %0.01,026.74442.8156.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,905.971,834.0036.9 %5.0665.43164.3575.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 14,508.691,040.0092.8 %5.04,190.13177.6795.8 %5.0
รวม 621,013 364,597 41.29 % 62,637 19,427 68.98 %