สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,430.481.00100.0 %5.0509.000.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,836.5126,319.84-10.4 %0.070.78125.60-77.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,766.795,158.70-37.0 %0.0724.74159.0178.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,616.461,745.0051.7 %5.0686.710.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,561.7110,228.3247.7 %5.02,600.76238.4590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,191.65465.0091.0 %5.0306.4464.6378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,722.88731.0084.5 %5.0343.4570.5979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,467.56362.0091.9 %5.0430.6864.3385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,993.49321.0093.6 %5.0303.6263.5179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,601.10446.0090.3 %5.0355.0863.4582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,475.33257.0094.3 %5.0442.2064.1785.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 27,191.255,957.2117.2 %5.02,641.0231.6398.8 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย58,056.2561,132.02-5.3 %0.02,553.03253.7890.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,620.253,276.169.5 %4.5435.49170.3460.9 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย2,132.713,642.00-70.8 %0.0786.701,107.13-40.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,408.901,567.0054.0 %5.0694.48152.3878.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,202.001,093.0079.0 %5.0420.80135.5567.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย5,433.973,318.0038.9 %5.0794.252,045.85-157.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,748.821,050.0077.9 %5.01,061.89432.2559.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,167.523,362.0119.3 %5.0895.8828.6396.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,811.115,341.54-11.0 %0.0796.19317.1560.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,712.4010,178.40-116.0 %0.01,079.48265.5075.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,464.201,592.0054.0 %5.0623.09190.8069.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย25,154.15948.0096.2 %5.0226.0744.9780.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,749.551,963.0047.6 %5.0680.110.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,156.811,097.0065.2 %5.0509.00204.7959.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,713.381.00100.0 %5.01,079.480.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย6,646.5655,270.66-731.6 %0.01,174.561,243.39-5.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย6,053.856,815.63-12.6 %0.01,174.56516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,768.8710,851.00-88.1 %0.01,326.69952.9028.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,553.894,941.7611.0 %5.01,079.4864.3294.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย4,181.203,595.0014.0 %5.0451.95353.6021.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,913.273,147.7219.6 %5.0794.24504.7136.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,763.392,953.2638.0 %5.0984.4058.2294.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,341.202,406.6754.9 %5.0528.01182.4865.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,713.383,129.0033.6 %5.01,079.480.9599.9 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,738.852,418.0079.4 %5.0629.66154.7975.4 %5.0
รจจ.หนองคาย 60,689.3636,658.7539.6 %5.0690.4547.3893.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย3,159.681,660.0047.5 %5.0508.98202.1260.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย5,056.164,480.1411.4 %5.01,336.85574.7757.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย6,103.415,664.987.2 %3.5952.93447.3253.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 175,003.0916,156.9078.5 %5.01,439.47258.5582.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 239,966.5016,916.0057.7 %5.01,497.36290.8080.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)6,072.888,382.77-38.0 %0.01,375.66477.3265.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,702.854,047.3613.9 %5.0286.12353.48-23.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย85,631.5958,036.0132.2 %5.01,263.43534.4957.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย71,815.92106,172.96-47.8 %0.0612.89158.6774.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,233.7022,403.37-83.1 %0.01,692.34981.7842.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,423.862,040.0040.4 %5.0604.08117.8480.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,257.421,470.0054.9 %5.0432.93113.1573.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย37,448.5415,031.0059.9 %5.03,875.054,123.00-6.4 %0.0
รวม 700,627 546,202 22.04 % 47,842 19,011 60.26 %