สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,917.95894.0069.4 %5.0467.00114.6275.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม16,523.628,714.0047.3 %5.0122.7331.8274.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม4,197.113,959.645.7 %2.5890.57209.9676.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,470.743,173.008.6 %4.0695.1986.0487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม18,147.9713,308.0026.7 %5.03,148.23454.7285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,796.121,358.0071.7 %5.0324.090.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,190.12516.0087.7 %5.0286.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,136.71733.0082.3 %5.0316.3876.3475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,100.18674.0086.8 %5.0277.8260.4978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,162.58681.0083.6 %5.0297.8812.6795.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,108.55361.0091.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,135.1427.0099.3 %5.0229.1840.7382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,446.65645.0085.5 %5.0430.0681.4181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,290.77703.0083.6 %5.0321.1531.9390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,014.67425.0089.4 %5.0158.8211.0293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,980.891,159.0070.9 %5.0289.3312.7295.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,071.28431.0089.4 %5.0188.6812.0293.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,639.695,376.93-47.7 %0.0809.28601.5225.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,705.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,347.121,501.0065.5 %5.0961.41144.0485.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,515.102,594.0026.2 %5.0714.18149.3079.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,296.131,504.0054.4 %5.0638.14318.6650.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,446.112,290.5072.9 %5.02,615.801,032.5760.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,468.163,399.81-37.7 %0.0490.85565.46-15.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,451.321,276.2976.6 %5.01,455.831,032.8229.1 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,365.522,630.0039.8 %5.0972.5282.6291.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,654.0915,620.80-104.1 %0.01,449.84465.6767.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,861.662,992.9922.5 %5.0847.31763.049.9 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,829.66663.0063.8 %5.058.1725.5556.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,546.85929.0073.8 %5.0616.0932.3894.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม4,936.36728.0085.3 %5.01,227.63181.6385.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,015.584,109.58-2.3 %0.0866.33157.1981.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,560.8731,247.00-376.3 %0.01,796.091,050.3441.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,735.497,573.0013.3 %5.02,009.880.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม4,545.211,995.0056.1 %5.0897.38161.9082.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,933.5210,914.00-22.2 %0.02,309.63128.6694.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม11,731.811,324.0088.7 %5.0469.78167.6364.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,329.714,440.00-2.5 %0.0837.93365.2756.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ7,210.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ239.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,925.703,090.0047.9 %5.01,151.55329.0471.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,056.302,774.8554.2 %5.0828.5371.3091.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,760.422,217.0081.1 %5.0693.17168.0075.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 42,113.0962,151.25-47.6 %0.0874.58738.1515.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,882.472,822.0027.3 %5.0714.20111.0484.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,563.083,797.0016.8 %5.0692.49255.8063.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,431.241,725.0049.7 %5.0676.18243.1264.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,750.535,902.0012.6 %5.01,189.58378.5768.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,243.254,712.89-11.1 %0.0828.30402.7951.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,891.657,419.79-90.7 %0.0866.31252.8970.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 128,513.0314,651.2848.6 %5.01,322.57110.0991.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 217,305.0216,857.002.6 %1.018,716.61355.7098.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 319,789.509,504.7752.0 %5.01,063.16352.1866.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม15,559.9216,030.40-3.0 %0.01,811.15183.8789.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,104.188,310.1425.2 %5.0251.57122.1751.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ21.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10.72ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบ38,583.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ35,726.46ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม28,312.1722,633.0920.1 %5.0859.85913.46-6.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย61,873.2812,430.0079.9 %5.0806.9063.2792.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ16,920.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม17,045.3729,548.00-73.3 %0.01,818.251,001.9644.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,655.172,980.0018.5 %5.0771.26295.5961.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,171.511,118.0064.7 %5.0581.09287.7250.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม43,638.3516,489.1562.2 %5.06,049.672,770.9054.2 %5.0
รวม 545,486 388,034 28.86 % 73,054 18,073 75.26 %