สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,208.321.00100.0 %5.0505.8464.7887.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,571.352,817.2280.7 %5.0145.92119.0518.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,166.401.0099.9 %5.0471.260.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,930.651,595.0045.6 %5.0433.230.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,699.316,775.2972.6 %5.03,222.91422.6886.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,889.191,858.0062.0 %5.0250.4861.0675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,323.51569.0086.8 %5.0331.3032.9490.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,110.01205.0095.0 %5.0234.9625.9189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร4,011.63375.0090.7 %5.0203.4215.0292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,031.35300.0092.6 %5.0123.8112.9589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,444.74495.0088.9 %5.0346.0164.7481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร499.63452.009.5 %4.5349.730.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,710.421.00100.0 %5.0220.1947.4578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,992.7390.0095.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,167.79512.0087.7 %5.0235.3449.4979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,943.88216.0094.5 %5.0161.0415.0890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,647.53386.0091.7 %5.0185.6619.0289.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,428.371.00100.0 %5.0231.280.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,139.73270.0093.5 %5.0290.8731.5989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,074.1074.0098.2 %5.0265.6242.3284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,602.64479.0089.6 %5.0230.1428.2687.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,393.251.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,266.315,694.15-33.5 %0.01,036.06746.7027.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด769.611.0099.9 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,975.711,715.4042.4 %5.0301.58351.50-16.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,711.069,320.97-243.8 %0.0524.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,783.83821.0070.5 %5.0517.16209.0059.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,335.342,267.002.9 %1.0918.04386.5257.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,603.932,365.0034.4 %5.0769.85243.1368.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,731.881,296.0072.6 %5.0826.88219.7373.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,697.111.00100.0 %5.02,092.170.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,503.075,259.67-110.1 %0.0617.59590.164.4 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,356.954,577.0014.6 %5.01,062.11297.3072.0 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,642.325,711.00-23.0 %0.01,058.0153.2095.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)18,537.9115,802.0014.8 %5.01,781.35534.1770.0 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด71,895.3615,319.1978.7 %5.0286.57336.45-17.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด4,230.172,687.1036.5 %5.01,104.59360.0767.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,011.451.00100.0 %5.063.6431.6350.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,814.48692.0061.9 %5.043.4035.6317.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด4,158.91983.0076.4 %5.01,093.120.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,300.481,156.0065.0 %5.0719.42335.3553.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,771.461.00100.0 %5.0845.900.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,553.54425,687.38-5,535.6 %0.02,852.401.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,519.634,304.0022.0 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,876.671.00100.0 %5.03,165.850.95100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,252.1315,378.67-146.0 %0.01,128.22180.6384.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,078.862,215.0081.7 %5.01,055.08392.3562.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,436.023,780.5014.8 %5.01,093.12427.5060.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,858.594,602.005.3 %2.5818.16248.5069.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,900.163,898.2020.4 %5.01,245.21703.6843.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,966.897,318.00-84.5 %0.0648.5349.3092.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด13,443.7811,078.0017.6 %5.0489.85297.5539.3 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 67,395.3352,242.6322.5 %5.01,163.44270.0076.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,871.285,332.00-85.7 %0.0386.58171.0055.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด642.58984.00-53.1 %0.0238.96247.91-3.7 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,366.112,715.7519.3 %5.0788.86820.36-4.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,771.862,872.0039.8 %5.0826.89188.7277.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,082.387,387.86-45.4 %0.01,167.46624.6146.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,676.834,524.003.3 %1.51,188.20320.3473.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,657.329,229.0913.4 %5.0919.609.0899.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)57,692.5811,288.0380.4 %5.02,272.666,670.65-193.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 135,427.011.00100.0 %5.01,131.680.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 215,616.4019,076.00-22.2 %0.01,170.730.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 322,049.787,504.1866.0 %5.0941.08145.3184.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,227.756,878.88-10.5 %0.02.5783.01-3,129.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,542.321.00100.0 %5.0291.741.8599.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด148,705.0267,820.9954.4 %5.01,567.26326.1679.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด144,380.801.00100.0 %5.0876.940.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด42,777.121.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,184.599,468.0060.9 %5.0905.30471.6447.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร20,143.061.00100.0 %5.0808.560.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง198,814.6918,999.0090.4 %5.0916.67148.8283.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด76,462.361.00100.0 %5.0760.180.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,594.7731,384.00-227.1 %0.02,007.201.8599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,461.631,642.0052.6 %5.0750.82172.6177.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,390.691,303.0061.6 %5.0655.74157.6776.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด49,389.685,100.0089.7 %5.08,371.095,110.0039.0 %5.0
รวม 1,297,294 837,164 35.47 % 68,275 24,042 64.79 %