สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,812.541,177.0058.2 %5.0551.5689.3583.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์27,279.235,439.7180.1 %5.0176.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์7,898.215,750.0027.2 %5.01,079.41192.8982.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,319.5683.3097.5 %5.0681.2727.5496.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์14,083.2715,201.85-7.9 %0.02,430.81311.3687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,653.821,041.0077.6 %5.0293.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,285.55375.0088.6 %5.0323.2964.8579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,098.681,354.0067.0 %5.0224.2963.4071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,464.82817.0076.4 %5.0200.8632.4083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,563.96835.0081.7 %5.0387.3864.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,646.00698.0085.0 %5.0406.5364.9284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,062.28192.0095.3 %5.0421.1165.9184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,379.83495.0088.7 %5.0318.2469.8878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง5,245.22365.0093.0 %5.0890.4315.0198.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,810.50531.0086.1 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,098.09462.0088.7 %5.0293.6871.5975.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์7,125.345,611.3221.2 %5.01,384.86954.7631.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,658.282,448.0047.4 %5.01,118.61657.2341.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,735.162,446.4234.5 %5.0833.47362.6856.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,303.971,084.0067.2 %5.0624.19390.2637.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,637.062,444.4456.6 %5.01,289.851,400.65-8.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,399.442,910.5746.1 %5.01,498.93547.0363.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,444.353,790.0014.7 %5.01,088.44512.7652.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,527.1510,113.75-83.0 %0.01,403.9583.4394.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,996.852,436.2939.0 %5.0909.43362.9360.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,656.92350.0078.9 %5.061.3625.8357.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,196.561,590.0050.3 %5.0643.24231.8064.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,901.993,226.5017.3 %5.0890.44181.6879.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,941.62554,723.00-18,757.7 %0.01,344.96538.6260.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,957.956,530.00-31.7 %0.01,251.74145.7688.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,844.653,790.001.4 %0.5890.42610.1431.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,639.1212,847.92-93.5 %0.01,403.9589.9093.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,806.103,471.408.8 %4.0852.46146.3482.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,848.753,745.492.7 %1.0890.44339.7061.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,618.412,240.0060.1 %5.01,067.45192.8981.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,441.193,696.00-7.4 %0.0418.350.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์34,096.514,190.0087.7 %5.0844.61282.0166.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 102,894.5171,951.6030.1 %5.01,252.551,475.30-17.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,015.171,723.0042.9 %5.0491.0855.9288.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,335.382,925.0053.8 %5.0871.50202.1276.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,393.851,324.8061.0 %5.0719.30192.2773.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,491.426,454.560.6 %0.51,407.28395.6271.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,840.984,522.006.6 %3.01,270.76328.6074.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์67,204.3977,722.40-15.7 %0.02,058.64653.9068.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 148,688.8318,497.7062.0 %5.02,078.83484.4876.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 353,491.9212,139.5377.3 %5.01,314.99210.3184.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์13,012.709,954.5723.5 %5.0442.68161.5063.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์33,047.6213,048.0060.5 %5.0898.96570.0036.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง17,797.7011,485.1535.5 %5.0880.40472.3546.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี50,324.3910,596.0078.9 %5.0840.67738.1512.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,930.0032,431.00-80.9 %0.02,026.681,534.6424.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,891.043,352.0013.9 %5.0776.34200.6274.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,920.621,810.0038.0 %5.0567.15389.9931.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์49,964.9014,799.2970.4 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 708,724 963,239 -35.91 % 53,958 22,212 58.83 %