สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,807.83568.0079.8 %5.0569.7535.4893.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,750.465,364.0069.8 %5.0191.5749.5574.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,404.642,365.0030.5 %5.0797.94217.9872.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,666.38720.0080.4 %5.0523.0748.4890.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร14,098.9014,600.00-3.6 %0.02,490.36156.2193.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,758.48474.0087.4 %5.0401.0814.4496.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,848.691,043.0082.2 %5.0301.2237.9187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,201.17963.0077.1 %5.0454.21131.4971.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,300.67578.0086.6 %5.0317.1231.8490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,242.20631.0085.1 %5.0280.6768.9675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ5,594.59373.0093.3 %5.0153.1526.8282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,602.33518.0088.7 %5.0414.6071.9782.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0419.2263.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,093.97262.0091.5 %5.0386.2017.7395.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,984.51369.0090.7 %5.0191.2259.5968.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,165.68570.0086.3 %5.0280.1538.1986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,996.42298.0092.5 %5.0420.0685.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,918.68311.0092.1 %5.0417.2753.0687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย4,416.66563.0087.3 %5.0319.2764.2479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,410.07190.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,923.98303.0092.3 %5.0251.3971.5671.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,645.163,303.989.4 %4.5873.99727.9116.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,351.512,725.0037.4 %5.01,159.24319.3672.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,954.772,089.0047.2 %5.0835.97266.4568.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,143.32491.0084.4 %5.0487.81661.10-35.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,731.702,813.0024.6 %5.0969.073,009.61-210.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,367.171,578.0053.1 %5.0556.17427.5023.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,529.495,056.008.6 %4.01,615.651,390.4213.9 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,677.273,882.8417.0 %5.01,292.3637.1097.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,387.6410,297.06-39.4 %0.01,236.4591.3892.6 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร47,931.8028,196.0641.2 %5.0565.42674.00-19.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,291.6924,056.32-113.0 %0.04,044.134,307.10-6.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร8,761.422,900.0066.9 %5.0912.04427.5053.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,367.118,136.00-86.3 %0.080.5285.78-6.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,117.79594.0046.9 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,958.561,136.0071.3 %5.0822.8652.3193.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,666.381,290.0064.8 %5.0523.07114.0078.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,587.852,950.0017.8 %5.0874.00502.3942.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,929.006,528.005.8 %2.51,597.59534.3266.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,647.227,479.00-32.4 %0.01,383.86969.7329.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,986.661,050.0073.7 %5.0636.44320.1549.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร5,216.329,597.00-84.0 %0.01,026.86102.2390.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร16,207.0520,789.53-28.3 %0.02,901.282,544.6012.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,640.702,709.0076.7 %5.0835.95275.3767.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร4,030.564,444.90-10.3 %0.01,047.221,335.12-27.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,487.85159.0096.5 %5.01,292.23251.0780.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,858.674,356.5025.6 %5.01,311.35132.7889.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร5,375.374,315.5819.7 %5.0556.8067.0788.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,597.485,230.5558.5 %5.01,026.13306.8470.1 %5.0
รจจ.สกลนคร 85,441.41119,827.00-40.2 %0.01,292.17296.7877.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,968.321,365.0054.0 %5.0569.752.8599.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,658.882,958.4147.7 %5.01,045.13441.6257.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร11,308.671,756.0084.5 %5.0797.94209.8673.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร7,156.224,190.3641.4 %5.01,156.98337.9170.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,186.361.00100.0 %5.01,212.711.8599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,104.774,995.412.1 %1.01,108.44405.5563.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 126,230.2319,872.0024.2 %5.01,542.59325.4578.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 226,708.6017,415.0034.8 %5.02,623.69538.3179.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 336,401.846,835.1481.2 %5.02,618.04332.6187.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2349,227.461.00100.0 %5.01,286.77474.0963.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,565.083,647.0920.1 %5.0254.30291.30-14.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร109,653.9280,705.0026.4 %5.02,037.78593.3470.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร20,307.3114,391.0029.1 %5.0803.03384.7152.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม15,509.5515,168.002.2 %1.0828.431,135.98-37.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน147,676.6920,107.0086.4 %5.01,165.01535.8454.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,493.9125,181.76-140.0 %0.02,219.261,380.5037.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,591.983,109.0013.4 %5.0874.00390.5355.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,270.401,169.0064.3 %5.0702.86338.0751.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร47,387.0717,304.6363.5 %5.05,823.694,049.2130.5 %5.0
รวม 935,483 559,215 40.22 % 69,704 33,701 51.65 %