สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,997.46704.0076.5 %5.0511.580.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม328,524.138,755.5497.3 %5.02,261.93187.6191.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,434.942,292.0033.3 %5.0420.34129.7569.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,678.732,019.0045.1 %5.0701.3131.8295.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม13,155.288,174.7237.9 %5.02,013.41567.9871.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,340.76404.0094.5 %5.0219.3672.8566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,796.41478.0090.0 %5.0285.1290.4568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,597.5596.0097.9 %5.0514.8785.5583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,633.14274.0094.1 %5.0294.684.5198.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,725.74317.0093.3 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,438.30585.0086.8 %5.0399.1394.7976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,740.67491.0089.6 %5.0251.4646.2981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,777.85345.0092.8 %5.0351.7431.9490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,667.83327.0093.0 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม10,307.1931,201.00-202.7 %0.02,013.82198.2490.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,202.766,028.20-43.4 %0.01,024.58808.4521.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,852.911.00100.0 %5.0397.02180.5054.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,758.771,630.5040.9 %5.0382.62180.5052.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,756.921,274.1053.8 %5.0487.18161.5066.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,711.011,451.0069.2 %5.01,214.73749.0638.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,138.801,233.0076.0 %5.0564.65114.9779.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,351.121,174.0078.1 %5.0342.76142.4558.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,723.111.00100.0 %5.02,051.45785.5561.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,840.342,411.1815.1 %5.0557.79158.0471.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,500.043,898.8029.1 %5.01,499.95813.0545.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม6,648.102,844.0057.2 %5.0755.04305.0759.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,866.5411,296.61-92.6 %0.01,107.00413.7662.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม64,253.2840,249.0137.4 %5.0196.88287.96-46.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,818.381,370.0064.1 %5.0872.45661.3124.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,187.22124.0089.6 %5.049.9356.33-12.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,648.851,032.0061.0 %5.062.9728.8954.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,314.12593.0082.1 %5.0782.000.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,649.011,431.0060.8 %5.0625.25384.0438.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,399.612,781.0036.8 %5.0815.41411.2049.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม6,117.5660,731.99-892.7 %0.01,252.771,835.33-46.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,435.524,958.00-11.8 %0.01,157.68375.2567.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,464.091,525.0065.8 %5.0788.75298.3062.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,887.2610,361.5030.4 %5.01,975.38128.3793.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,464.311,615.0085.9 %5.0606.23234.6961.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,207.483,405.0019.1 %5.0834.42253.6569.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,974.923,375.0032.2 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,228.062,079.9060.2 %5.0948.52202.2778.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม5,912.555,052.6814.5 %5.0625.2554.4791.3 %5.0
สพ.นครพนม28,351.479,941.9964.9 %5.0623.25178.8171.3 %5.0
รจก.นครพนม 83,089.6673,279.0011.8 %5.01,371.27892.0334.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,468.723,775.2031.0 %5.01,313.472.8599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,634.994,247.008.4 %4.01,024.58594.2942.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม4,045.072,105.0048.0 %5.0663.28256.3361.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,880.575,257.0810.6 %5.01,024.31230.4977.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,647.262,464.006.9 %3.01,195.36517.0756.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม4,657.697,528.35-61.6 %0.0623.03224.8663.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 130,288.5113,920.9654.0 %5.01,324.45362.3772.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 211,700.0113,465.02-15.1 %0.01,500.30519.5265.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม4,499.809,896.35-119.9 %0.0454.98275.4439.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม29,528.233,810.8787.1 %5.0305.98261.2514.6 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม44,748.0144,713.000.1 %0.51,168.00432.8662.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง28,216.7718,349.2035.0 %5.0890.97208.5176.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม35,141.0012,333.9964.9 %5.0741.56165.2377.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,561.7120,694.00-52.6 %0.01,756.361,033.5141.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 4,070.303,125.0023.2 %5.0682.27412.8339.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,050.491,841.0054.5 %5.0549.18468.4914.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม36,262.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,906.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 952,709 481,138 49.50 % 50,854 19,276 62.10 %