สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,935.351,518.0048.3 %5.0439.0731.4292.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร30,443.049,120.0070.0 %5.084.6275.0511.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,166.5110,021.00-759.1 %0.034.360.9597.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,961.931,894.0036.1 %5.0534.150.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,554.111,700.0052.2 %5.0648.2454.7991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร20,686.5418,962.028.3 %4.02,968.19270.7590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0432.9851.1488.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,416.15464.0089.5 %5.0226.2025.7588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,328.73428.0090.1 %5.0232.8370.3069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,479.31408.0090.9 %5.0333.7638.3688.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,148.55207.0095.0 %5.0266.5035.3786.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร24,370.5546,235.23-89.7 %0.03,382.28199.7294.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,514.173,409.3524.5 %5.0933.44771.3417.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,867.332,313.3119.3 %5.0458.060.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,920.162,567.0034.5 %5.0952.47346.2063.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,155.391,124.1264.4 %5.0610.210.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,688.27857.3268.1 %5.0515.13483.796.1 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,273.552,005.3038.7 %5.0743.30190.0074.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร3,886.063,756.003.3 %1.5864.87142.5083.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,022.674,304.2214.3 %5.01,294.760.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,103.243,479.0015.2 %5.0933.48177.0581.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,603.462,536.2344.9 %5.0914.1193.1089.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,221.42826.0074.4 %5.0591.170.9599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,221.241,384.0037.7 %5.049.6344.6510.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,712.74476.0087.2 %5.0743.300.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,985.61812.7172.8 %5.0591.19126.6078.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,981.094,060.00-2.0 %0.0857.39678.0820.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,659.0240,226.00-174.4 %0.01,389.871,727.85-24.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,983.473,486.0041.7 %5.01,218.70305.4474.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,412.953,542.00-3.8 %0.0705.27202.8971.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร8,578.149,321.23-8.7 %0.02,017.4028.5298.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,052.282,182.0028.5 %5.03,097.33551.4882.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร4,136.693,214.0022.3 %5.0952.47445.3253.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,550.372,340.0034.1 %5.0762.34114.0085.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,167.011,492.0064.2 %5.0971.49460.7152.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,924.142,668.0145.8 %5.0534.1225.4795.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร33,041.122,575.0092.2 %5.0592.08130.6377.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร43,901.0721,230.0051.6 %5.0797.12522.5034.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,928.451,508.0048.5 %5.0477.10117.1675.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,441.774,134.006.9 %3.01,047.55391.9162.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,971.081,299.0056.3 %5.0496.12104.2279.0 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,908.242,973.1723.9 %5.0838.41273.3667.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร4,134.88897.0078.3 %5.0952.5042.7595.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,855.1811,355.56-4.6 %0.03,367.51154.7195.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,549.0920,346.22-76.2 %0.01,347.14211.4784.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร54,392.6412,443.4877.1 %5.0697.83250.8064.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9,645.743,720.9661.4 %5.0297.6845.1784.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,397.5410,563.28-95.7 %0.0449.85126.3171.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร92,453.8034,560.0062.6 %5.0760.31114.0085.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย24,469.4611,981.3551.0 %5.0605.61361.0040.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,135.669,623.00-56.8 %0.01,651.771,090.7934.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 4,910.052,145.0056.3 %5.0667.23496.6625.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร4,131.44817.0080.2 %5.0439.0782.1881.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร24,318.277,321.2369.9 %5.04,937.363,661.8525.8 %5.0
รวม 553,697 352,832 36.28 % 52,707 15,952 69.73 %