สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,546.003,098.7612.6 %5.02,062.750.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 359,094.6938,290.6235.2 %5.0214.40170.9820.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,828.0245.0098.4 %5.0787.190.9599.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.3778.4371.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่61,359.558,332.8986.4 %5.0152.53105.7330.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,999.927,067.2011.7 %5.063.2234.8045.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่15,565.0516,198.63-4.1 %0.0117.650.9599.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่14,624.2418,141.31-24.0 %0.01,776.02333.8781.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 54,845.792,326.4252.0 %5.0758.4076.0990.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,409.361,836.0046.1 %5.01,053.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 839,898.0722,193.2044.4 %5.03,627.01528.2085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 118,173.0714,161.4322.1 %5.05,286.70377.1592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,975.383,492.3961.1 %5.02,625.48501.6080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง17,451.981,610.4090.8 %5.0323.1591.8571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,843.511,323.0065.6 %5.0251.2888.8464.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด4,034.65882.0078.1 %5.0246.1922.5290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,120.911,113.0073.0 %5.0277.1350.5881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,938.26748.0081.0 %5.0384.8971.3681.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,787.49967.0079.8 %5.0702.6860.0491.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,633.40292.0093.7 %5.0456.580.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว4,021.60327.0091.9 %5.0457.2835.4592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,932.1552.0098.7 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,004.85343.0091.4 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,745.60393.0089.5 %5.0609.5715.9797.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,639.623,658.0057.7 %5.0355.7860.8082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 217,429.873,909.0077.6 %5.0355.7892.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,747.78465.0087.6 %5.0295.9841.9285.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,310.471,262.0070.7 %5.0210.0759.6771.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง833.091,016.00-22.0 %0.0300.3548.3683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,072.14598.0085.3 %5.0350.9868.6680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,925.53541.0086.2 %5.0479.82123.7574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,994.09605.0084.9 %5.0384.0183.8678.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,683.18110.0097.0 %5.0678.93152.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,915.71282.0092.8 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,901.24265.0093.2 %5.0689.2392.1586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,874.92346.0091.1 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 313,174.924,842.1163.2 %5.01,899.42159.8391.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,725.393,024.6018.8 %5.01,215.3567.8594.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,060.362,489.0018.7 %5.0823.61108.4586.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 58,004.5710,013.85-25.1 %0.01,555.33842.6545.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่9,128.0812,784.00-40.1 %0.02,650.751,865.2229.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่11,800.003,336.6371.7 %5.01,073.33233.8378.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,276.241,530.0071.0 %5.01,661.92643.8161.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 912,174.253,333.0072.6 %5.01,896.56181.9190.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,608.422,097.0041.9 %5.0783.81662.8715.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 142,488.6254,733.78-28.8 %0.013,128.102,567.9580.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,801.48565.8368.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,387.79660.0052.4 %5.01,072.43456.6857.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,160.463,473.0032.7 %5.01,700.862,375.00-39.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,369.464,328.3719.4 %5.02,390.97798.8766.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,449.0810,829.90-67.9 %0.02,544.53356.0486.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 36,452.2626,087.5028.4 %5.02,237.15402.2082.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,103.105,488.11-7.5 %0.02,702.16155.7594.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,820.735,853.27-53.2 %0.0774.47929.30-20.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,528.197,605.4527.8 %5.03,430.413,629.64-5.8 %0.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,455.183,699.0017.0 %5.01,357.67329.3075.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,655.193,459.9525.7 %5.02,177.94774.7564.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่22,203.4046,761.00-110.6 %0.03,392.87478.8785.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,757.7120,589.00-30.7 %0.05,682.136,366.35-12.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,278.048,257.00-31.5 %0.02,504.721,163.7553.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,931.03868.0077.9 %5.01,129.47370.5067.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 12,118.714,430.0063.4 %5.01,604.921,249.9622.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)13,435.6021,178.99-57.6 %0.03,842.54346.8791.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,703.5810,475.7653.9 %5.0405.6956.7286.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,487.581,956.7021.3 %5.032.452.8591.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่5,074.01868.0082.9 %5.01,795.0334.8798.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,479.662,508.0027.9 %5.0977.35636.3434.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่5,851.247,432.00-27.0 %0.01,737.99453.3373.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,944.4687,108.00-385.4 %0.02,251.421,103.8551.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,100.432,870.0059.6 %5.01,357.6740.5097.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่15,166.1215,285.50-0.8 %0.04,824.5363.2398.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่12,228.503,281.0073.2 %5.01,453.65280.1480.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,543.385,476.821.2 %0.51,319.631,247.555.5 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,507.882,186.0060.3 %5.01,841.51250.2986.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่8,860.245,447.8238.5 %5.02,157.24538.6575.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,603.997,580.00-64.6 %0.01,059.51141.4086.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,124.8021,952.0046.6 %5.01,219.26256.5079.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,797.4512,748.0028.4 %5.0837.65341.2559.3 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 144,343.31159,891.00-10.8 %0.02,596.762,041.0521.4 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 45,710.8558,030.20-27.0 %0.01,544.14453.5270.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 516,656.7319,251.90-15.6 %0.03,564.891,617.5054.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,268.73860.0062.1 %5.0787.1969.3791.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,891.871,650.0066.3 %5.01,357.67492.9663.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่4,104.89580.0085.9 %5.01,281.60333.4574.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่12,476.4531,960.00-156.2 %0.03,241.15483.5585.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,838.516,142.83-27.0 %0.01,699.95518.0569.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,334.607,647.42-76.4 %0.0973.000.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 117,296.476,020.0065.2 %5.01,862.2266.0396.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 248,392.18167.8999.7 %5.0313.59670.24-113.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 310,949.488,441.5222.9 %5.02,128.80311.0085.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 469,872.4313,146.2781.2 %5.01,029.87298.8571.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 564,633.5712,200.9381.1 %5.02,933.65552.7481.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 691,839.347,648.3791.7 %5.01,729.06386.4877.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่7,559.253,612.0052.2 %5.04,345.78268.3793.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 832,790.176,973.5478.7 %5.0230.11232.09-0.9 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร24,171.4620,789.0014.0 %5.0476.17243.8848.8 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่33,778.0429,672.0012.2 %5.0474.95646.95-36.2 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,926.6011,496.883.6 %1.5465.23324.1430.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่85,279.1647,352.0044.5 %5.01,965.46513.3073.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่57,967.4843,473.9925.0 %5.01,372.551,035.3024.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง18,798.5712,999.0030.9 %5.01,171.91316.9373.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,099.343,629.50-17.1 %0.0864.1511.5198.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง122,235.048,471.0393.1 %5.01,553.91412.4073.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่36,727.2525,544.0030.4 %5.03,150.221,680.6046.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่7,932.537,877.970.7 %0.52,904.41790.7972.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่36,094.9940,000.00-10.8 %0.01,775.25228.8587.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,864.542,301.0040.5 %5.01,630.3029.1998.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่84,041.7710,524.2887.5 %5.04,214.532,071.7450.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,016.036,467.00-28.9 %0.01,376.68168.9787.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,124.8725,966.00-406.7 %0.01,972.62141.0592.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,381.18765.0077.4 %5.0939.31329.4864.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 566,965.3456,899.5215.0 %5.021,143.548,218.8061.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่89,438.9526,191.0170.7 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 2,091,400 1,339,862 35.93 % 218,955 84,240 61.53 %