สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,777.731.00100.0 %5.0449.2367.2385.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน60,736.6438,537.0136.6 %5.0103.6098.804.6 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,984.985,261.16-5.5 %0.0715.42105.8485.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,414.141,818.0046.8 %5.0696.440.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน12,611.9011,088.1212.1 %5.02,407.88177.4292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,707.541,739.0069.5 %5.0341.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,749.84538.0085.7 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,947.18544.0086.2 %5.0187.1332.1782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,578.61680.0085.1 %5.0212.4834.9083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,058.02503.0087.6 %5.0276.9939.5385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,025.21313.0093.8 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,900.75476.0087.8 %5.0180.9631.4482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,821.96114.0097.6 %5.0394.5142.6389.2 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,486.474,727.2013.8 %5.0455.4764.1685.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,387.784,678.11-6.6 %0.01,057.74551.7447.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,323.142,640.3138.9 %5.01,057.71229.8978.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,395.741,816.0046.5 %5.0677.39161.5976.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,116.99480.0084.6 %5.0347.84296.1814.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,602.732,614.0043.2 %5.0715.45576.6619.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,435.703,293.00-35.2 %0.0505.84355.8429.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,741.562,487.1447.5 %5.01,190.82510.5157.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,519.911,871.0058.6 %5.0943.65328.8965.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน15,936.3013,777.6713.5 %5.01,647.2447.2397.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน4,029.932,502.5037.9 %5.0924.63734.1220.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,976.944,237.00-114.3 %0.050.6616.5867.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,853.021,033.0073.2 %5.0867.5831.3596.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,150.511,251.0060.3 %5.0582.34111.1980.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน5,276.194,049.0023.3 %5.0848.56444.2147.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,611.8617,773.21-216.7 %0.01,323.96802.3139.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,530.782,179.0051.9 %5.01,133.81369.6067.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,776.174,726.001.1 %0.5791.52146.1581.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,777.9613,815.39-139.1 %0.01,342.9898.8492.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,409.871,447.0067.2 %5.0696.44129.2181.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน5,623.245,156.678.3 %4.0867.58318.3863.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,788.611,632.0056.9 %5.0772.50448.0942.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,969.332,586.4034.8 %5.0905.61236.7173.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,247.833,575.0015.8 %5.0658.3863.6490.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,375.872,093.0081.6 %5.0439.3650.3588.5 %5.0
รจจ.ลำพูน 61,510.7962,321.00-1.3 %0.01,176.11484.7658.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,226.65120.0096.3 %5.0582.34121.4079.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,613.864,489.0020.0 %5.0848.56182.5478.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,850.772,535.0034.2 %5.0677.42228.2666.3 %5.0
สปส.จ.ลำพูน8,296.427,405.0010.7 %5.01,571.17162.3189.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,692.702,380.1735.5 %5.0753.492.8599.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,568.202,047.0042.6 %5.0734.4784.6288.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 127,505.9512,750.5953.6 %5.01,065.06243.1377.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 235,043.0512,553.1464.2 %5.01,445.26130.6091.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,415.664,610.0014.9 %5.0463.95155.0766.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน70,703.1737,656.0046.7 %5.01,319.15240.2081.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน63,216.7313,613.8478.5 %5.0694.52448.6135.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 37,290.417,763.0179.2 %5.0606.57180.0670.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง22,053.3817,301.0021.5 %5.0580.8228.5095.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,923.2318,357.99-68.1 %0.01,570.58309.2780.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,808.173,773.5421.5 %5.0772.50272.2264.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,886.12774.0073.2 %5.0468.2490.9680.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน39,024.8914,798.0062.1 %5.03,337.133,092.197.3 %3.5
รวม 654,289 393,301 39.89 % 46,182 14,215 69.22 %