สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,046.76844.0072.3 %5.0313.7555.3782.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,045.828,488.95-68.2 %0.0922.05158.3782.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,062.49820.0073.2 %5.0503.702.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 111,247.378,687.7622.8 %5.01,359.37221.3683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 224,812.5227,184.10-9.6 %0.04,204.57266.0093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,645.106,344.104.5 %2.0445.2166.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,284.911,169.0072.7 %5.0277.8447.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี667.60712.90-6.8 %0.0492.4738.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,338.831,420.0077.6 %5.0506.36135.0073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,019.46647.0087.1 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,468.911,895.0065.3 %5.0503.7062.1687.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,675.341,849.0067.4 %5.0313.6254.1682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,841.021,387.0071.3 %5.0323.6558.0882.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,494.246,966.02-26.8 %0.01,207.45421.1665.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,203.058,311.68-59.7 %0.01,238.05365.7570.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,256.803,140.0040.3 %5.0979.10494.1049.5 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 13,113.002,230.0028.4 %5.0482.27338.4629.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,928.351,796.0054.3 %5.0503.8154.5189.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,226.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ200.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,246.514,710.36-10.9 %0.0845.99541.6936.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์8,092.1110,536.00-30.2 %0.0251.74390.00-54.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 14,962.6210,179.00-105.1 %0.06,060.982,469.8259.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,028.882,706.00-33.4 %0.0380.40132.6265.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,322.104,677.3112.1 %5.0975.41251.2574.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,809.542,652.0030.4 %5.0694.07147.2478.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,243.947,468.00-3.1 %0.02,229.87119.7094.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,237.452,617.9538.2 %5.0845.99234.8672.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,236.501,597.0062.3 %5.0636.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,825.301,890.0050.6 %5.0480.99223.6553.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,100.6727,091.01-344.1 %0.01,125.8953.7795.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,165.273,422.8017.8 %5.0769.93264.5665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,444.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0941.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,744.762,268.9060.5 %5.0960.03159.8583.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี3,936.713,798.003.5 %1.5674.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี12,242.7413,376.00-9.3 %0.0501.83144.4071.2 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี107,732.6427,132.1374.8 %5.0370.44244.4034.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 188,514.44119,294.0036.7 %5.01,435.31450.9568.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ24,040.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,316.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,723.416,686.100.6 %0.51,321.39320.8275.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,868.8216,628.0011.9 %5.02,721.83646.0076.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,617.102,840.0057.1 %5.0922.05584.2536.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบ47,520.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ432.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 117,136.0710,092.0041.1 %5.01,187.59132.5588.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)6,900.8613,994.11-102.8 %0.01,766.18313.6082.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 77,589.7230,428.0060.8 %5.01,378.7496.2093.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,599.5468,428.02-249.1 %0.0428.86585.82-36.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,011.6723,384.00-482.9 %0.01,263.06822.7534.9 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี398,571.28200,000.0049.8 %5.08,936.27803.8091.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0499.5967.4386.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,565.263,896.4114.7 %5.0750.91400.3546.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,172.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ153.34ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,786.0810,000.0054.1 %5.03,320.564,765.91-43.5 %0.0
รวม 1,067,964 715,686 0.00 % 57,239 18,303 0.00 %