สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,786.43775.0072.2 %5.0626.47110.6982.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,452.776,160.0068.3 %5.068.1867.580.9 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,548.964,609.80-1.3 %0.071.5953.2725.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,610.504,747.67-31.5 %0.0930.72234.9374.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,420.371,836.0046.3 %5.0873.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง19,089.5117,904.006.2 %3.03,478.87274.2592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,125.632,765.0046.1 %5.0381.2699.3074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,080.31820.0083.9 %5.0354.0221.5593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,190.00616.0085.3 %5.0273.0632.4088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,061.64357.0091.2 %5.0223.1432.8885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,975.69391.0090.2 %5.0260.4653.2579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,965.10355.0091.0 %5.0484.4563.9686.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,871.39231.0094.0 %5.0239.552.7098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว4,004.89671.0083.2 %5.0459.5231.2293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,916.90227.0094.2 %5.0240.7339.9883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,883.21237.0093.9 %5.0449.992.9199.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,844.67361.0090.6 %5.0459.730.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,458.377,815.85-4.8 %0.01,596.281,646.34-3.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง6,381.772,472.0061.3 %5.01,588.49655.5058.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,366.632.2199.9 %5.0854.66317.2862.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 222,071.1321,820.001.1 %0.57,584.362,075.1072.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,049.591,353.0055.6 %5.0645.48203.9868.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,959.383,793.0036.4 %5.01,501.181,140.0024.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,477.272,899.00-17.0 %0.0548.23256.5053.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,704.812,275.0060.1 %5.01,786.44424.3676.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,936.032,342.4640.5 %5.01,044.82253.6575.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง9,261.3510,426.00-12.6 %0.02,452.00265.5989.2 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง52,047.3964,153.00-23.3 %0.0302.85108.6564.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,791.832,609.0045.6 %5.01,406.12421.8070.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,104.8966,768.00-1,526.5 %0.01,719.89105.2593.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง14,688.9014,818.00-0.9 %0.05,917.982,354.5060.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,759.614,032.0015.3 %5.02,180.570.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,105.322,290.0026.3 %5.045.732.8593.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง5,101.13324.0093.6 %5.01,265.9625.6598.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,077.771,556.0049.4 %5.0740.73251.7266.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,694.773,806.00-3.0 %0.0513.84258.4049.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,359.5048,706.55-665.9 %0.01,710.381,583.717.4 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,543.585,486.0016.2 %5.02,118.33364.9982.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,607.572,783.0022.9 %5.0911.71369.8059.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,921.5712,222.21-106.4 %0.01,313.11214.2283.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง20,775.9220,455.001.5 %0.51,749.47140.0092.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,114.052,658.0035.4 %5.01,139.90262.2077.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,933.202,808.0028.6 %5.01,063.83295.2772.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,877.873,654.005.8 %2.51,044.82257.6375.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,392.392,572.0052.3 %5.01,215.96494.7459.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง5,421.634,721.0712.9 %5.01,006.7953.5994.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง25,236.476,632.0073.7 %5.0604.54190.9568.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,749.438,280.005.4 %2.5508.05534.34-5.2 %0.0
รจก.ลำปาง 51,692.1047,778.387.6 %3.51,203.44509.9557.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 24,523.8133,425.39-36.3 %0.0941.68362.6961.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,442.871,310.0062.0 %5.0922.93162.0782.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,994.051,713.0057.1 %5.01,082.85290.1073.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง27,421.3513,369.0051.2 %5.01,840.61484.5073.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง4,233.441,943.0054.1 %5.0911.69185.1179.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง7,092.837,493.00-5.6 %0.01,767.41220.3587.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,877.543,364.0031.0 %5.01,349.07507.5462.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,347.034,817.00-10.8 %0.01,177.93575.3351.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,144.0153.0098.7 %5.0739.7378.5089.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง16,284.406,349.5761.0 %5.01,538.26340.5077.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 133,082.5116,104.0151.3 %5.01,703.80385.9377.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 243,333.878,456.0080.5 %5.0662.80334.3649.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 315,351.2713,225.3213.8 %5.01,786.26170.1090.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง468.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0255.7465.5574.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง88,655.42103,816.99-17.1 %0.01,938.15995.9048.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง53,491.9432,752.9938.8 %5.01,050.04263.6074.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง21,020.3113,509.0035.7 %5.0911.99251.7572.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง53,166.5118,216.0065.7 %5.0907.95423.4553.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน20,120.2716,259.1819.2 %5.01,055.48380.6463.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,921.8417,840.00-157.7 %0.02,554.991,303.0549.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,170.363,658.0012.3 %5.01,120.88438.4160.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,006.082,358.0021.6 %5.0702.53227.0567.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง26,459.078,377.7368.3 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 884,632 755,784 14.57 % 93,207 34,065 63.45 %