สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,779.57508.0081.7 %5.0493.20182.2563.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,470.016,607.9030.2 %5.059.56107.21-80.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์5,052.54288.0094.3 %5.0911.57143.4384.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,471.391,749.0049.6 %5.0759.40125.4983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์21,453.117,395.0065.5 %5.01,829.59278.1784.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,976.72435.0089.1 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,792.50588.0087.7 %5.0211.770.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,359.30522.0088.0 %5.0182.4741.4777.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,049.71420.0089.6 %5.0293.7980.2872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,995.66286.0092.8 %5.0264.4032.3187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,013.22711.0082.3 %5.0323.4895.6670.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,191.01375.0091.1 %5.0451.5172.6883.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,070.74328.0091.9 %5.0614.7895.4584.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,405.504,935.6465.7 %5.01,634.16950.9541.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,792.041,192.5057.3 %5.0617.40211.1765.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์5,014.752,477.0050.6 %5.01,139.73834.5826.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,594.653,126.0013.0 %5.01,467.9120.0098.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,337.591,973.0040.9 %5.0721.37229.5368.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,553.481,494.0041.5 %5.0417.12330.1120.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,266.452,483.0060.4 %5.0798.761,531.47-91.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,372.343,285.002.6 %1.0657.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,673.114,432.0042.2 %5.02,413.801,052.7356.4 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,728.073,866.9232.5 %5.0742.64145.6980.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,054.6617,706.00-95.5 %0.01,603.08116.6092.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,648.989,001.6834.0 %5.02,306.161,439.2537.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์4,106.231,629.0060.3 %5.01,006.61297.2070.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,794.02408.0077.3 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,623.271,496.0058.7 %5.0939.090.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,174.94817.6074.2 %5.0645.32145.6177.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,131.763,481.2071.3 %5.0646.25583.549.7 %4.5
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,535.144,410.0067.4 %5.01,900.701,318.5330.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,691.835,030.0034.6 %5.01,310.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,206.743,078.0074.8 %5.0949.58140.3685.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,834.8010,311.6925.5 %5.01,558.09112.1992.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,069.051,570.0061.4 %5.01,006.6179.3492.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,178.963,987.004.6 %2.01,044.66414.7060.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์33,518.363,194.0090.5 %5.012,492.31297.8197.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,629.721,000.0072.4 %5.0797.43143.7382.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,947.534,500.009.0 %4.5271.5731.6288.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,518.432,160.0081.2 %5.0702.37219.1968.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 35,999.7842,155.72-17.1 %0.0840.12249.6970.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,036.251,024.0066.3 %5.0607.271.0099.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์4,191.432,630.0037.3 %5.0930.56272.5070.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,314.432,256.5031.9 %5.0702.37170.6475.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์6,332.255,337.1515.7 %5.01,274.16209.3583.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,250.842,073.0060.5 %5.0855.74159.9981.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,284.425,618.3610.6 %5.0987.6174.1792.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,564.043,200.0066.5 %5.0360.303,662.26-916.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 130,581.4821,446.4529.9 %5.01,353.3395.0093.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 215,846.328,793.9244.5 %5.01,883.32179.9990.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์11,065.715,488.4050.4 %5.0847.48474.1444.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์71,732.1845,140.0037.1 %5.01,446.20860.5840.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์6,956.1719,571.00-181.3 %0.0584.80469.5719.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์179,143.0815,479.0491.4 %5.0742.43190.0374.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย83,487.688,552.0089.8 %5.0814.27550.4032.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์199,195.9126,886.3886.5 %5.02,364.531,725.2827.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,720.833,088.0017.0 %5.0759.42209.4072.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,628.131,052.0071.0 %5.0422.33237.7243.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์43,191.6315,193.0064.8 %5.05,136.944,096.2920.3 %5.0
รวม 1,009,600 358,243 64.52 % 68,157 25,795 62.15 %