สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,810.39704.0075.0 %5.0461.980.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่164,601.273,990.9497.6 %5.080.96108.55-34.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)9,418.277,998.3015.1 %5.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,261.771,633.0049.9 %5.0507.9448.4790.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,418.531,205.0064.8 %5.0748.3590.2587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่17,480.949,516.7345.6 %5.01,926.21182.4090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่860.921,117.00-29.7 %0.0253.8049.7480.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,039.72485.0088.0 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,160.09770.0081.5 %5.0260.3755.1078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,760.03849.0082.2 %5.0419.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,116.59270.0093.4 %5.0370.4454.1085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,208.78408.0090.3 %5.0270.960.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,012.33382.0090.5 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,723.40283.0092.4 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,570.057,228.8942.5 %5.01,146.562,123.25-85.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,263.182,933.0031.2 %5.01,089.49488.7055.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,353.79799.0076.2 %5.0796.53200.4574.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,834.96835.0070.5 %5.0519.01384.7525.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,391.753,192.9162.0 %5.01,317.68724.7145.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,227.083,166.00-42.2 %0.0513.73251.0651.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่119,473.832,671.0097.8 %5.04,613.65582.7987.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่15,812.307,688.1351.4 %5.01,393.7560.5795.7 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่43,947.1722,441.1048.9 %5.0481.73351.5027.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,820.0724,515.80-126.6 %0.04,061.685,454.90-34.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,063.772,142.0047.3 %5.0994.42249.8574.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,344.849,522.3722.9 %5.04,170.10766.4081.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,255.63174.0094.7 %5.070.9941.3641.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,445.47468.0086.4 %5.0880.3425.1797.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,954.86344.0088.4 %5.0614.10137.7577.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,955.891,880.0052.5 %5.0584.0753.2990.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,186.2228,265.32-114.4 %0.01,336.71730.8745.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,907.323,327.0032.2 %5.01,279.6664.8994.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,655.751,510.0080.3 %5.0861.30209.9675.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,161.987,706.06-49.3 %0.01,275.0960.2295.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,680.911,445.0087.6 %5.0842.30889.49-5.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,608.351,651.0064.2 %5.0975.39247.4774.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่4,746.461,435.0069.8 %5.0809.35355.0256.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,380.765,760.00-31.5 %0.01,070.49284.9673.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,265.235,840.00-78.9 %0.0432.4120.9695.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,228.364,160.0063.0 %5.0823.2984.5589.7 %5.0
รจจ.แพร่ 30,452.2531,172.08-2.4 %0.0840.11266.4568.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่3,018.51534.0082.3 %5.0595.09116.2380.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,689.811,022.0072.3 %5.0756.3735.9995.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,963.641,110.0072.0 %5.0671.15221.4767.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,395.266,579.00-21.9 %0.01,222.6296.9092.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,248.054,004.935.7 %2.51,088.53125.8188.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 13,014.1716,242.48-24.8 %0.01,464.91453.0769.1 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 217,114.987,071.4558.7 %5.01,576.51391.2275.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่11,978.919,561.0720.2 %5.02,012.38160.8792.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,468.014,359.502.4 %1.0308.31104.5066.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่102,776.2276,492.0025.6 %5.01,520.03266.1582.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่91,020.2525,595.0071.9 %5.0844.01333.2260.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่152,714.1424,030.0084.3 %5.0759.79566.5825.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่29,894.4414,036.0053.0 %5.0775.13626.5019.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง30,148.9616,374.9945.7 %5.0729.76469.2435.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง35,499.669,045.1974.5 %5.0740.19322.7556.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,591.023,779.41-5.2 %0.0804.27182.3577.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่4,169.91963.0076.9 %5.0576.07308.1646.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่58,208.0611,217.0180.7 %5.06,934.873,042.0156.1 %5.0
รวม 1,160,775 443,902 61.76 % 63,259 23,557 62.76 %