สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน500.82850.00-69.7 %0.0587.74149.4274.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน13,277.586,692.9149.6 %5.071.7579.85-11.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบ2,251.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ96.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,181.751,865.0041.4 %5.0758.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน16,994.567,714.6154.6 %5.01,649.32554.8066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,742.67850.0082.1 %5.0318.9882.9074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,944.42869.0094.9 %5.0373.6765.4582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย7,833.03281.0096.4 %5.0381.1496.7574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น6,866.29197.0097.1 %5.0379.6094.7375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,628.29380.0089.5 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,178.27347.0091.7 %5.0195.8065.4466.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,995.10737.0081.6 %5.0329.4947.8385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,065.90250.0093.9 %5.0394.1560.2984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,977.99385.0090.3 %5.0330.4743.4586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,680.44442.0092.2 %5.0451.5194.3479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,461.24163.0095.3 %5.0422.7194.9177.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ4,079.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ437.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน5,247.625,714.24-8.9 %0.01,557.551,750.36-12.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,513.862,714.0050.8 %5.01,177.21532.9554.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ292.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,982.061,721.0042.3 %5.0681.68193.8971.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,818.682,201.0067.7 %5.01,467.55834.2143.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน41,182.284,965.7087.9 %5.08,762.90226.1997.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,499.152,465.3329.5 %5.01,676.87666.9960.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร72,735.8437,044.8049.1 %5.0944.82203.8578.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,473.662,256.0058.8 %5.01,272.31120.4090.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,648.791,362.0017.4 %5.072.54104.22-43.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,910.27990.0066.0 %5.0720.85283.6260.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน6,033.004,899.2818.8 %5.01,614.581,977.06-22.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,674.812,135.0041.9 %5.0949.040.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,638.062,491.0046.3 %5.01,068.22416.9061.0 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,834.652,988.0048.8 %5.0968.03530.7345.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,960.771,539.0048.0 %5.0644.807.7598.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,479.021,645.0085.7 %5.01,081.07293.3472.9 %5.0
รจจ.น่าน 28,480.9726,268.217.8 %3.5880.62709.5219.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,939.001,014.0065.5 %5.0701.8354.5192.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,405.692,270.2233.3 %5.0815.93384.8952.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.น่านไม่ครบ5,985.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ152.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,407.395,375.73-22.0 %0.0987.07250.7574.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 134,737.0720,182.0341.9 %5.02,669.95679.3074.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2443,890.9113,239.1697.0 %5.02,162.36594.8972.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน28,630.48238.4099.2 %5.0996.5839,722.00-3,885.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,968.392,084.0029.8 %5.0682.8110.4798.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,473.5512,050.0043.9 %5.04,548.811,586.2565.1 %5.0
รวม 852,894 181,877 0.00 % 46,040 53,747 0.00 %