สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,711.27459.0083.1 %5.0464.95111.6676.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,743.226,027.0031.1 %5.049.95199.86-300.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,017.352,607.5013.6 %5.0375.02200.7446.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,219.451,247.7061.2 %5.0711.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา11,941.7810,440.0012.6 %5.01,890.64200.5389.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,419.501,620.0063.3 %5.0309.6764.5979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,070.331,033.0074.6 %5.0459.1246.9889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,033.80587.0085.4 %5.0220.6316.0692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,864.86265.0093.1 %5.0295.2248.0383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,801.65420.0089.0 %5.0448.5334.4992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,958.15469.0088.2 %5.0226.6241.0381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน4,064.25203.0095.0 %5.0486.3646.4890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,873.20376.0090.3 %5.0479.0546.3890.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,140.063,477.7651.3 %5.01,244.101,205.553.1 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,486.411,026.0077.1 %5.01,206.07847.8729.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,158.801,196.0062.1 %5.0692.6395.3886.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,623.041,362.0048.1 %5.0521.49285.2845.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,676.141,520.0058.7 %5.0901.81951.40-5.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,547.734,378.83-71.9 %0.0625.63368.5741.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,105.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,453.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,709.962,240.0039.6 %5.0958.8783.4791.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา14,039.816,914.0250.8 %5.01,434.26282.1280.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,534.162,018.2055.5 %5.01,107.24271.8775.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,591.141,124.0029.4 %5.0455.732.8599.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,650.19915.0074.9 %5.0901.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,606.48956.0063.3 %5.0635.59171.7273.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,545.711,736.6451.0 %5.0844.76196.7276.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,733.4915,887.84-235.6 %0.01,339.181,405.05-4.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,800.224,713.001.8 %0.51,072.95237.0977.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,456.65150.0095.7 %5.0806.73233.5671.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,015.087,623.38-26.7 %0.01,282.130.00100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,197.49515.7483.9 %5.0445.03286.9735.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,905.491,871.4052.1 %5.01,091.97513.8752.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,900.131,819.0053.4 %5.0825.75351.1257.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,402.355,600.00-27.2 %0.01,110.98585.1447.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,190.684,000.00-25.4 %0.0609.31109.5482.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,895.942,656.0077.7 %5.0924.26104.0388.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา21,910.2041,355.90-88.8 %0.0783.96321.5259.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,962.00721.0075.7 %5.0486.33101.9479.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,695.333,386.198.4 %4.0787.71322.4659.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,889.26704.0075.6 %5.0578.5467.9288.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,463.114,593.6715.9 %5.01,187.05566.8152.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,287.411,636.0050.2 %5.0749.6888.1788.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,438.963,174.007.7 %3.5787.7132.8695.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 113,911.8011,139.6619.9 %5.01,199.59294.4475.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 218,964.4110,650.8943.8 %5.02,098.42597.8171.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,637.864,520.00-24.2 %0.0294.97354.20-20.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ49,908.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,510.60ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ21,457.0520,620.003.9 %1.5837.95470.1843.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้24,753.1442,515.00-71.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา4,343.0715,789.59-263.6 %0.01,790.90856.7152.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,163.791,512.4852.2 %5.0692.63302.4056.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,749.91795.0071.1 %5.0540.51251.8653.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,531.728,058.2248.1 %5.04,050.943,548.6512.4 %5.0
รวม 320,685 270,627 15.61 % 42,139 17,825 57.70 %