สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,666.16875.0067.2 %5.0667.7049.2192.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,706.013,715.0080.1 %5.073.96126.41-70.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,121.0811,626.37-89.9 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,622.204,800.00-32.5 %0.01,009.99242.2576.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,267.871,865.0042.9 %5.0876.9154.1393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย10,707.0310,914.00-1.9 %0.03,196.83581.1081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,528.832,409.0046.8 %5.0370.0263.6982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,540.56510.0088.8 %5.0335.1167.3479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,005.661,115.0072.2 %5.0399.8970.4582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,006.20936.0076.6 %5.0399.098.0098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,010.91374.0090.7 %5.0544.2547.5091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,822.46468.0087.8 %5.0571.0253.7890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,742.50443.0088.2 %5.0344.982.3999.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,013.85350.0091.3 %5.0419.3353.4387.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,932.22735.0081.3 %5.0393.2558.3685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,174.38560.0086.6 %5.0263.4332.0987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,005.66283.0092.9 %5.0267.0612.7895.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,717.18329.0091.1 %5.0261.2725.5890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,767.10370.0090.2 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,823.26566.0085.2 %5.0252.7117.4393.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,011.96171.0095.7 %5.0439.310.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,727.20400.0089.3 %5.0177.1166.5062.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย14,588.7651,870.69-255.6 %0.02,817.98338.3688.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,350.3912,641.005.3 %2.51,523.48506.6866.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ14,784.5722,984.00-55.5 %0.01,589.00960.5239.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,001.719,094.00-1.0 %0.02,093.902,088.100.3 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,794.921,585.5043.3 %5.0667.70133.8480.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย5,333.702,379.9055.4 %5.01,390.31726.0747.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,482.422,223.0050.4 %5.0933.92228.1275.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,245.463,810.72-17.4 %0.0857.8648.3494.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย4,200.391,245.0070.4 %5.01,257.192,094.85-66.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,026.524,801.71-58.7 %0.0723.73525.8827.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,583.181,375.7875.4 %5.01,846.691,140.0038.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,762.773,642.9323.5 %5.01,485.39971.0634.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 8,135.0114,351.96-76.4 %0.02,474.22225.9790.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,650.822,045.6544.0 %5.01,009.991,226.84-21.5 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,311.2013,714.60-21.2 %0.04,349.051,650.0062.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,780.454,500.00-19.0 %0.090.45131.53-45.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,940.89325.0096.7 %5.0496.5555.5388.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย4,117.92908.0078.0 %5.01,238.180.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,158.341,495.0052.7 %5.0819.83210.9074.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,838.924,499.00-17.2 %0.01,124.08192.4882.9 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,985.5642,214.00-504.3 %0.02,341.114,401.66-88.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,956.655,287.0011.2 %5.01,979.80705.8564.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,589.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,009.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย16,967.549,835.2442.0 %5.02,635.88229.7391.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,561.202,676.0074.7 %5.0743.76255.4065.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,263.902,728.0036.0 %5.01,162.11480.5858.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,159.623,000.0027.9 %5.01,238.18152.0087.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,821.803,151.4559.7 %5.02,246.03397.3482.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,921.295,206.59-5.8 %0.0895.8967.5392.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,636.867,124.0043.6 %5.0504.30198.0160.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย210,036.41121,760.0042.0 %5.02,126.92659.7869.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,707.2888.9797.6 %5.0781.96123.5084.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9,066.51267.0097.1 %5.01,326.59444.4366.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,685.381,960.0046.8 %5.0857.86289.7466.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย8,376.128,359.660.2 %0.51,511.11578.5461.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,529.571,247.0050.7 %5.01,447.36177.9687.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย4,004.015,774.04-44.2 %0.01,181.13195.0983.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,275.432,166.0076.6 %5.01,567.36214.4386.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 147,737.3218,258.0161.8 %5.02,672.14735.2172.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 230,512.8011,322.0062.9 %5.02,692.31632.7976.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,567.937,917.7531.6 %5.02,712.50377.0186.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 417,582.3111,129.2236.7 %5.01,867.89784.9458.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)45,183.929,120.0079.8 %5.03,268.66309.8890.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,662.4363,316.00-304.3 %0.0808.91290.7064.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย31,104.8420,640.0033.6 %5.01,022.27806.0221.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย140,069.4553,220.0062.0 %5.01,106.37331.5570.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,415.181.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย27,478.2518,209.0033.7 %5.0814.47955.30-17.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง22,434.6010,654.0052.5 %5.0851.18665.0021.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง100,322.831.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,758.8619,819.00-44.0 %0.02,421.372,556.49-5.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,316.682,460.0025.8 %5.0895.89247.0072.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,144.72952.0069.7 %5.0819.83248.4069.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 48,962.7912,004.0075.5 %5.05,782.124,156.5828.1 %5.0
รวม 1,148,219 685,176 40.33 % 94,752 37,827 60.08 %