สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,740.51812.0070.4 %5.0648.15102.3984.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,314.443,865.5068.6 %5.067.10247.26-268.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,513.603,032.0075.8 %5.081.7862.6323.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน20,220.4815,916.5021.3 %5.0146.64425.65-190.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,738.672,088.0023.8 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน725.561,456.00-100.7 %0.0250.4757.9076.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,026.041,763.8056.2 %5.0506.140.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,807.748,732.71-11.8 %0.01,076.62177.6583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,918.32468.0088.1 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,920.18229.0094.2 %5.0300.4247.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,800.38281.0092.6 %5.0375.8841.8188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,828.58137.0096.4 %5.0552.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,797.85221.0094.2 %5.0697.800.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,368.482,540.0052.7 %5.01,193.10199.6183.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,957.133,999.0019.3 %5.0621.01539.6213.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,877.635,100.91-4.6 %0.01,047.49823.6521.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,654.642,146.8019.1 %5.0907.31116.8587.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,836.391,021.0064.0 %5.0667.17147.4077.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,105.261,949.0052.5 %5.01,199.61469.7660.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,220.651,400.0056.5 %5.0838.3159.2292.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,794.10741.0073.5 %5.0667.1778.3088.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,895.732,071.0057.7 %5.01,503.86802.8846.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,937.033,721.00-92.1 %0.0429.6195.4677.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ1,487.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ767.04ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,461.481,702.5850.8 %5.0933.3941.1395.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,104.744,782.59-16.5 %0.01,123.55156.6586.1 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 64,957.4529,754.0054.2 %5.0462.38358.8522.4 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 35,452.097,132.0079.9 %5.0426.78125.0070.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,586.200.00100.0 %5.0971.4215.7398.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,280.303,880.80-18.3 %0.079.9596.01-20.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,664.22543.0085.2 %5.01,028.4751.3095.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,100.55566.7981.7 %5.0781.26320.9958.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,096.283,650.0010.9 %5.0952.38443.8653.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,760.9520,774.00-336.3 %0.01,408.791.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,503.071,244.6177.4 %5.01,598.95633.1360.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,048.291,712.00-63.3 %0.0608.25235.3961.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,358.016,601.95-51.5 %0.01,028.4757.0094.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,146.330.00100.0 %5.0895.3524.7097.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,802.712,675.0029.7 %5.01,066.50414.9061.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,656.552,125.0041.9 %5.0933.39245.9773.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน9,202.781,669.0081.9 %5.0857.33125.9085.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,812.20827.0070.6 %5.0554.8664.2688.4 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน12,791.202,334.5881.7 %5.0354.36283.0020.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17,988.4922,873.84-27.2 %0.0819.25317.2261.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,371.83836.0064.8 %5.0629.13264.2458.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,567.671,234.0065.4 %5.0971.42382.2260.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,866.12603.0079.0 %5.0430.08101.1876.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,780.683,811.53-0.8 %0.01,028.47107.1389.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,286.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0914.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,399.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0525.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 116,871.4511,699.9330.7 %5.02,103.06301.1485.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 210,737.5412,683.70-18.1 %0.02,257.11525.7076.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,983.782,241.2186.0 %5.0231.05123.3746.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน39,803.0116,177.1959.4 %5.0834.90512.0538.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง37,180.389,557.0074.3 %5.01,187.31457.7361.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,465.9812,131.47-87.6 %0.01,999.55934.0153.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,215.722,134.0033.6 %5.0838.30211.4474.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,698.01424.0084.3 %5.0629.13275.7556.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน41,992.289,293.0077.9 %5.03,759.983,232.6714.0 %5.0
รวม 495,575 261,367 47.26 % 48,335 15,940 67.02 %