สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,902.601.00100.0 %5.0263.990.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,245.383,868.1053.1 %5.059.6535.5040.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,621.3312,162.89-4.7 %0.064.1454.6014.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,714.2014,005.00-145.1 %0.01,451.01164.8488.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,736.672,250.0039.8 %5.0862.440.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์51,353.7633,556.2634.7 %5.04,133.201,227.0970.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,426.332,724.5420.5 %5.0709.86795.18-12.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,094.292,679.5413.4 %5.0309.0389.1171.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,028.44812.0073.2 %5.0379.69171.0055.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,693.09878.0067.4 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,686.40463.0082.8 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,594.273,119.0032.1 %5.01,103.331,065.813.4 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,411.711,743.0048.9 %5.0786.28218.7472.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,398.141,267.0062.7 %5.0824.41280.8465.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,155.401.00100.0 %5.01,859.491,749.715.9 %2.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,582.813,958.1629.1 %5.02,058.062,968.37-44.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,214.255,087.76-58.3 %0.0667.71173.1674.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,091.501.00100.0 %5.01,198.510.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,553.911.00100.0 %5.01,109.660.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,826.8915,421.00-42.4 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,883.869,287.47-34.9 %0.02,024.44284.0586.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,386.162,694.0038.6 %5.01,071.62343.8067.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)89,218.827,159.0092.0 %5.04,619.90433.3490.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,958.2111,270.21-2.8 %0.03,824.371,503.7860.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,644.581,304.0071.9 %5.01,261.7833.9797.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,230.281,263.0060.9 %5.0791.55240.5169.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,015.485,033.40-25.3 %0.0976.54250.2674.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์6,989.5038,874.69-456.2 %0.01,680.132,322.71-38.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,180.221.00100.0 %5.04,207.950.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,558.328,053.005.9 %2.52,649.951,130.4157.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,694.3216,566.20-115.3 %0.01,302.32123.3890.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,062.742,160.0046.8 %5.01,033.57117.5388.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,178.121.00100.0 %5.01,014.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,548.333,223.009.2 %4.513,082.640.95100.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,497.705,025.00-11.7 %0.01,261.78286.8777.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,956.903,845.0035.5 %5.01,069.3163.9594.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์330,036.3129,231.9491.1 %5.0790.68257.1467.5 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์28,120.3597.4199.7 %5.0530.011,673.46-215.7 %0.0
รจก.นครสวรรค์ 61,102.5280,307.00-31.4 %0.01,268.101,425.97-12.4 %0.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 7,642.5122,867.00-199.2 %0.0566.74643.24-13.5 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์1,304.964,835.39-270.5 %0.0340.702.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,268.311,233.0062.3 %5.0468.51182.0861.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,870.332,876.0025.7 %5.0900.47199.4177.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์25,583.5616,385.0036.0 %5.01,722.311.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,317.501.00100.0 %5.01,045.480.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,607.888,503.74-51.6 %0.01,394.89196.3185.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์5,182.524,802.847.3 %3.51,394.88371.4673.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,721.724,369.41-17.4 %0.0824.40292.0864.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์28,041.098,431.0069.9 %5.01,208.50175.7585.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์57,015.4012,199.0678.6 %5.011,445.46172.2598.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 116,738.8118,101.38-8.1 %0.01,548.90151.7390.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 214,318.2812,199.2014.8 %5.01,298.93150.3088.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 315,619.8613,016.0116.7 %5.01,696.57369.3878.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,137.442,710.2862.0 %5.0284.03182.7735.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์106,395.0448,560.0054.4 %5.01,874.57231.2487.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,397.4214,034.0040.0 %5.01,050.67351.7366.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์43,628.0840,795.016.5 %3.01,043.51427.8159.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์23,188.441.00100.0 %5.0863.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์52,418.3110,202.3880.5 %5.0865.45344.8560.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย36,905.471.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,705.9326,568.44-93.8 %0.02,352.121,818.3022.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์20,131.5218,099.4410.1 %5.04,157.30472.4588.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 92,708.8639,288.0057.6 %5.01,224.70581.1752.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,583.542,043.0043.0 %5.01,216.30227.0581.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์29,234.061.00100.0 %5.01,942.150.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,019.744,200.00-4.5 %0.0976.54386.6560.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,125.232,139.0031.6 %5.0672.28180.9273.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์37,424.3051,136.00-36.6 %0.04,623.942,565.0644.5 %5.0
รวม 1,434,830 718,994 49.89 % 114,488 30,612 73.26 %