สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,737.861,184.0056.8 %5.0452.8338.6291.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,850.905,145.39-33.6 %0.0623.9764.6589.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,316.781,600.0051.8 %5.0681.0335.4694.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,105.5713,827.008.5 %4.02,355.97459.8980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,899.62644.0086.9 %5.0309.2218.5794.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,073.56256.0093.7 %5.0274.1752.4880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,938.48994.0083.3 %5.0221.5138.6082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,122.22371.0092.8 %5.0178.4930.9082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,519.47479.0089.4 %5.0216.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,004.92408.0089.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,105.45422.0089.7 %5.0524.0971.4086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,167.63651.0084.4 %5.0346.9390.3174.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,920.997,366.50-49.7 %0.01,023.36745.3427.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,775.403,126.0045.9 %5.01,118.38488.0956.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,314.691,040.0068.6 %5.0680.99261.9261.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี7,139.591,367.0080.9 %5.0909.18435.6352.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,160.991,800.0074.9 %5.01,869.971,073.5042.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี4,424.283,534.2920.1 %5.0571.93591.12-3.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,425.974,115.8224.1 %5.01,479.681,194.2419.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,018.204,800.1240.1 %5.0843.63213.1074.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,701.407,198.4725.8 %5.01,626.1270.0595.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,124.765,192.8215.2 %5.0852.65530.4737.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,448.961,736.0061.0 %5.0824.9575.3290.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,259.671,382.0067.6 %5.0642.99171.1673.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,391.043,783.2213.8 %5.0795.081.0099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี10,121.025,160.0049.0 %5.01,446.741,176.3918.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,464.194,960.009.2 %4.51,099.37440.8859.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี5,629.192,967.0047.3 %5.0833.15134.0583.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี11,593.478,716.1424.8 %5.01,969.8765.0896.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,756.212,629.0077.6 %5.0738.07335.7954.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี5,510.092,291.0058.4 %5.0861.98125.2585.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี5,036.932,111.0058.1 %5.0776.09146.4681.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,671.522,468.7047.2 %5.0768.18152.6380.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,377.623,000.0011.2 %5.0547.9064.6788.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,711.901,620.0086.2 %5.01,036.4452.2595.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี23,588.7929,977.22-27.1 %0.0631.12973.95-54.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,720.411,395.0062.5 %5.0828.910.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,781.341,840.0051.3 %5.0790.21346.9956.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี18,970.471,758.0090.7 %5.06,728.10115.8198.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,595.535,023.2610.2 %5.0833.14118.7585.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,563.182,577.0053.7 %5.0795.118.6998.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,842.36314.2295.4 %5.01,289.5397.0092.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,988.3118,552.00-54.8 %0.01,598.44376.9076.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 121,599.5911,494.5046.8 %5.0921.57109.4188.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,452.582,013.4863.1 %5.0311.4777.4875.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี61,449.9339,312.0036.0 %5.01,209.69173.1585.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี34,403.1726,152.5024.0 %5.0833.771,678.81-101.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี18,763.9812,530.0033.2 %5.0711.85132.2781.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,510.6222,541.80-114.5 %0.01,755.041,161.6433.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,691.422,754.0041.3 %5.0883.17586.8633.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,978.361,137.0061.8 %5.0528.88269.0449.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,147.1914,968.0017.5 %5.04,377.661,667.5061.9 %5.0
รวม 469,868 302,686 35.58 % 54,529 17,341 68.20 %