สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,880.84712.0075.3 %5.0379.34108.0071.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,753.626,079.20-27.9 %0.0892.81243.5672.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,234.851,953.4039.6 %5.0844.9532.6796.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,436.58770.0077.6 %5.0588.4831.8994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา119,608.6811,700.0040.3 %5.02,742.25497.9581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,444.4618,346.0421.7 %5.01,965.11387.3180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,742.231,469.0069.0 %5.0316.3559.6081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,265.10696.0083.7 %5.0351.5618.2894.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,320.15761.0082.4 %5.0324.2451.6784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,100.741,403.0072.5 %5.0223.1551.0477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,157.32370.0091.1 %5.0225.5936.0384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,042.83203.0095.0 %5.0186.6536.0580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,203.25671.0087.1 %5.0222.2859.6673.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,101.64663.0083.8 %5.0298.6077.5974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,129.46343.0091.7 %5.0146.147.0095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก1,245.04152.0087.8 %5.0194.611.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,099.73830.0079.8 %5.0129.7148.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,340.64814.0081.2 %5.0326.7532.8190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,883.26420.0089.2 %5.0193.3867.0065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,254.68728.0082.9 %5.0172.9652.2769.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,753.161,414.0070.3 %5.0322.8558.9981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,012.923,967.0034.0 %5.0264.8449.3681.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,859.307,823.98-61.0 %0.01,004.97228.5077.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,358.273,193.0026.7 %5.0896.30627.0030.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,088.841,932.0037.5 %5.0455.40121.5373.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,592.801,395.0069.6 %5.0968.84540.3444.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,315.861,653.0050.1 %5.0588.480.9599.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,189.541,054.0074.8 %5.0950.85130.5186.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,438.391,095.0068.2 %5.0550.48204.8262.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,876.932,520.0048.3 %5.01,327.64279.1279.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,513.632,715.00-8.0 %0.0518.30325.1137.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,648.191,011.3378.2 %5.01,265.900.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,926.181,882.0052.1 %5.0778.6821.5197.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,497.5517.6199.6 %5.0968.8266.5093.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,666.2415,786.00-82.2 %0.01,482.25305.2779.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,103.171,265.0069.2 %5.0873.74159.7381.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,956.041,315.0066.8 %5.0939.2162.9493.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,361.242,459.0026.8 %5.0619.09343.6144.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,075.433,360.0017.6 %5.0873.76142.3483.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,439.992,218.0059.2 %5.01,330.14145.8489.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,202.076,750.00-29.8 %0.01,178.01322.7972.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,571.922,840.0037.9 %5.0797.65132.0583.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,117.0811,228.16-38.3 %0.01,734.3976.7295.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,914.952,039.0082.9 %5.0645.55156.7675.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,147.456,357.00-53.3 %0.0797.68575.0427.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,514.903,371.0048.3 %5.01,025.87110.4489.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,050.091,101.6078.2 %5.01,082.89193.1882.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,013.223,834.004.5 %2.0835.7132.8496.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา14,597.0611,173.0023.5 %5.0605.0860.6990.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,745.759,955.0015.2 %5.0456.8898.8378.4 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 36,964.4855,637.00-50.5 %0.0553.47412.1225.5 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 52,116.7888,829.00-70.4 %0.0925.271,553.98-67.9 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 45,932.2140,512.5111.8 %5.0596.10244.2059.0 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 151,161.2830,363.6679.9 %5.07,874.84451.3594.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,288.95997.0069.7 %5.0376.8558.1584.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,750.703,381.0028.8 %5.0928.920.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,719.002,215.0053.1 %5.0835.68304.1263.6 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,191.938,907.00-43.8 %0.01,615.37898.6144.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,932.081,965.0050.0 %5.0778.66345.4655.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,111.845,061.2481.3 %5.01,360.08544.7559.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,687.881,174.0068.2 %5.0664.5668.5389.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา71,175.524,172.2194.1 %5.0748.8116.0497.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑33,367.9411,005.3967.0 %5.0974.12223.1077.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 223,766.8312,612.1246.9 %5.01,775.71225.1387.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,508.383,450.5647.0 %5.0471.97170.3363.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา73,546.4321,432.0070.9 %5.01,417.80274.1180.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,590.7716,652.4234.9 %5.0616.61201.2367.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,614.2513,084.0033.3 %5.0447.5224.5094.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 93,308.7620,221.2378.3 %5.0601.20147.2775.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 17,432.5222,634.02-29.8 %0.0617.54586.755.0 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา149,999.5914,603.1390.3 %5.0523.8553.8789.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 21,759.7310,589.4851.3 %5.0463.185,945.00-1,183.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 69,363.5617,360.0075.0 %5.0530.00506.214.5 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,808.3823,916.13-143.8 %0.01,692.711,681.990.6 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,882.241,502.0061.3 %5.0759.62353.4053.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,266.521,897.0041.9 %5.0398.36158.4760.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,178.3927,186.30-79.1 %0.03,436.575,398.06-57.1 %0.0
รวม 1,257,220 627,169 50.11 % 68,851 28,322 58.87 %