สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,748.7687.0096.8 %5.0673.05147.8978.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก21,384.9210,573.0050.6 %5.070.6048.4231.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก11,403.5710,270.509.9 %4.555.19144.16-161.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,779.764,559.40-20.6 %0.01,072.40345.7867.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,297.85918.0072.2 %5.0920.2745.3095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก15,721.519,416.0040.1 %5.02,897.93333.3588.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด60,644.6322,864.0062.3 %5.02,934.52984.2066.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,622.815,678.79-1.0 %0.01,186.491,621.65-36.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,493.881,571.6465.0 %5.0833.96495.3840.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,334.941,735.0048.0 %5.0901.2545.9494.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,419.921,183.0065.4 %5.0882.24380.2456.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,833.333,001.0021.7 %5.01,205.50792.3034.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,259.343,710.91-64.2 %0.0608.4099.7583.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,995.753,859.1922.8 %5.01,566.810.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,807.822,331.7280.3 %5.01,053.39233.2877.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,565.159,614.9923.5 %5.01,300.60112.8491.3 %5.0
ท่าอากาศยานตาก46,089.044,021.5191.3 %5.0544.949.5098.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด63,869.3078,880.60-23.5 %0.01,213.970.9599.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,962.991,131.0071.5 %5.01,148.45370.9867.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,377.2711,482.5925.3 %5.05,314.29499.8790.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,186.34690.0078.3 %5.097.2349.4749.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,222.30260.0078.7 %5.033.8225.7623.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,222.30289.0076.4 %5.082.557.7390.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,214.501,564.0051.3 %5.0977.33109.2588.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,101.74512.0083.5 %5.0806.17176.6078.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,940.965,183.86-31.5 %0.01,129.45440.7461.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก11,464.5635,927.00-213.4 %0.01,680.921,469.3712.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก15,042.416,959.0053.7 %5.02,289.42211.9690.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,554.682,315.00-48.9 %0.01,015.34293.0671.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก109,710.097,547.4993.1 %5.04,651.1749.8898.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,901.372,472.0072.2 %5.0959.1581.8791.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,999.322,289.0054.2 %5.0605.76301.7650.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก4,053.273,469.0014.4 %5.0579.57461.1820.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,005.781,025.1065.9 %5.0668.14154.6376.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,014.582,265.0124.9 %5.0749.120.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก8,151.303,976.8251.2 %5.0453.81162.4564.2 %5.0
เรือนจำกลางตาก 24,804.2044,386.20-78.9 %0.0998.48352.0664.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,248.14884.0072.8 %5.0825.1858.7392.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,649.532,519.4055.4 %5.01,756.94171.3790.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,237.971,039.0067.9 %5.0470.90213.9754.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก6,349.002,930.2653.8 %5.01,091.41116.5789.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก7,044.674,061.5942.3 %5.01,369.45178.2487.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก1,310.603,743.00-185.6 %0.0367.900.9599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 113,763.279,471.8831.2 %5.05,680.85103.2798.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 25,212.804,834.4080.8 %5.02,766.25118.9095.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,540.223,230.4650.6 %5.0422.50324.7523.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก32,309.7933,562.19-3.9 %0.0289.16391.26-35.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก20,554.4527,619.00-34.4 %0.01,094.781,033.805.6 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคตาก49,326.1927,124.0045.0 %5.01,368.17684.0050.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด25,880.556,052.0076.6 %5.01,247.360.9099.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก23.7622,019.56-92,574.9 %0.01,638.742,937.22-79.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,329.903,613.44-8.5 %0.01,129.44266.7576.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,794.46712.0074.5 %5.0692.0844.6593.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก44,399.9216,328.0063.2 %5.06,624.963,969.5440.1 %5.0
รวม 762,177 477,765 37.32 % 72,998 21,676 70.31 %