สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,527.50974.0061.5 %5.0482.4357.4488.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย9,225.415,584.0039.5 %5.058.1836.8636.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,518.871,968.0044.1 %5.0767.68218.8871.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,488.902,210.0036.7 %5.0710.602.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,090.687,899.2247.7 %5.01,927.65383.2180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,093.151,600.0068.6 %5.0250.2057.9576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,751.061,010.0078.7 %5.0328.1256.0182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,192.08743.0082.3 %5.0261.6541.2084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,269.81901.0078.9 %5.0468.5148.3889.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,202.46752.0082.1 %5.0296.0028.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,189.30803.0080.8 %5.0239.6028.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,096.86626.0084.7 %5.0224.8847.5078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,119.17786.0080.9 %5.0289.790.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,095.60645.0084.3 %5.0326.9368.5279.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,243.088,566.47-63.4 %0.01,414.221,249.0211.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,318.981,710.5048.5 %5.0615.5797.6684.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,451.781,584.0064.4 %5.01,090.27767.0829.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,580.211,242.0065.3 %5.0748.66192.8574.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,636.95622.0082.9 %5.0805.71333.3558.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,512.624,279.0043.0 %5.02,326.991,056.2254.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,945.692,394.80-23.1 %0.0473.40223.8552.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,179.252,358.0043.6 %5.01,128.98447.0960.4 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,913.273,936.00-0.6 %0.0881.77190.4778.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,691.839,587.00-68.4 %0.01,471.2722.4498.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,728.323,497.206.2 %3.0843.74218.6674.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,899.40584.4085.0 %5.074.5664.8113.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,805.851,102.0071.0 %5.0881.7752.1194.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,182.36783.0075.4 %5.0634.5672.7588.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,729.912,774.1025.6 %5.0824.7256.8593.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย12,482.0229,901.00-139.6 %0.01,281.111,917.01-49.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย9,123.044,354.0052.3 %5.04,280.26410.0290.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,644.212,207.0060.9 %5.0805.71311.0361.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,745.9215,105.27-162.9 %0.01,262.0942.9396.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,171.06455.0085.7 %5.0672.59486.4527.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,445.861.00100.0 %5.0729.64493.4132.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,810.565,280.00-9.8 %0.01,262.09188.2585.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,145.432,680.0047.9 %5.0602.82297.1750.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,834.444,860.00-26.7 %0.0577.5252.7090.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,665.802,120.0081.8 %5.0748.66353.5252.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย35,952.9931,228.9913.1 %5.0733.44708.703.4 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,124.861,043.0066.6 %5.0615.5565.7289.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,176.853,381.3019.0 %5.0767.6874.2990.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,060.582,171.4029.1 %5.0577.51340.8641.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,562.883,821.9016.2 %5.01,052.91277.3673.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,410.265,824.00-70.8 %0.0710.63252.4264.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,492.176,101.00-11.1 %0.01,693.65839.3050.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,440.433,602.90-4.7 %0.0729.6462.6591.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย80,839.599,375.0288.4 %5.04,088.4384.3997.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 118,530.4517,439.555.9 %2.52,013.83325.3383.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 235,742.0212,154.3166.0 %5.02,103.57316.0885.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย16,399.543,372.0079.4 %5.0389.72342.9812.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย33,618.8333,220.001.2 %0.5760.02353.4553.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย25,928.0727,200.00-4.9 %0.0799.3637.6895.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย21,215.8822,379.32-5.5 %0.0844.511,320.00-56.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย12,923.313,456.0073.3 %5.0621.30397.0436.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย44,562.779,154.7779.5 %5.0811.16141.0882.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง276,151.9416,716.0093.9 %5.0771.42457.7040.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,515.2416,719.13-96.3 %0.01,599.29444.5672.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 4,993.921,464.3670.7 %5.0748.66402.4346.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,085.09115.8096.2 %5.0501.45191.9061.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,635.4413,388.0054.8 %5.04,400.204,527.35-2.9 %0.0
รวม 875,112 381,814 56.37 % 60,405 22,637 62.52 %