สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,824.00751.0080.4 %5.0122.7271.1842.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 48,898.305,317.8040.2 %5.03,247.36100.7796.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก234,633.7214,282.8093.9 %5.0286.73226.0721.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก25,285.5721,046.0016.8 %5.066.0583.78-26.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก6,241.177,172.64-14.9 %0.01,031.4894.2990.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,172.032,457.1822.5 %5.0708.2048.9793.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,855.332,395.0037.9 %5.0551.4988.5383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 716,723.674,172.8175.0 %5.03,429.93194.2794.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก38,346.0427,414.0028.5 %5.03,199.30730.7377.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,092.6911,267.60-121.3 %0.02,145.061,127.0647.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก7,236.2010,513.88-45.3 %0.01,563.921,364.3912.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,218.972,648.8317.7 %5.0689.19177.3574.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,594.502,278.0050.4 %5.01,221.62546.4955.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,257.942,212.0032.1 %5.0515.50191.9062.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 320,835.0692,539.00-344.2 %0.07,601.172,783.4563.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,995.561,538.0069.2 %5.01,905.42116.1693.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,373.191,473.0056.3 %5.0803.27580.7227.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,555.383,409.0038.6 %5.01,639.991,793.46-9.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,153.977,300.17-41.6 %0.02,223.14371.0183.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,967.894,706.005.3 %2.51,449.83167.5288.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 33,324.9828,543.7914.3 %5.02,135.77889.5058.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,486.306,738.50-171.0 %0.0605.35676.02-11.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,437.045,621.00-3.4 %0.01,563.91950.0039.3 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,195.833,072.0026.8 %5.01,107.54701.9636.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,641.373,494.0024.7 %5.01,849.17354.8580.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก22,928.0821,346.556.9 %3.02,169.98111.6794.9 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก70,477.2875,166.28-6.7 %0.0709.95535.8124.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 13,648.5514,944.00-9.5 %0.04,124.754,377.95-6.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,372.954,561.44-4.3 %0.0993.45454.1054.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,558.808,245.543.7 %1.5949.2350.0094.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,992.0221,882.00-15.2 %0.05,473.791,383.3974.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,083.539,447.00-4.0 %0.03,442.22369.2089.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,503.80210.0094.0 %5.079.500.00100.0 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก753,015.001,719.0099.8 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก4,099.321,687.0058.8 %5.01,088.5234.7196.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,156.61417.0086.8 %5.0708.21161.2677.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,061.164,976.00-22.5 %0.0738.09148.9479.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,291.5635,069.97-323.0 %0.02,058.341,517.0026.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,180.645,289.00-26.5 %0.0760.66273.4864.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,826.591,619.0066.5 %5.0521.7065.3787.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,631.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,659.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,120.2211,699.3517.1 %5.02,322.25818.9064.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,616.452,373.0034.4 %5.0530.87495.906.6 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก6,556.1314,841.82-126.4 %0.02,039.31456.0077.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,994.594,713.00-18.0 %0.01,031.4634.9396.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,852.623,400.0029.9 %5.01,126.54423.6962.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,173.075,044.002.5 %1.01,031.48129.0787.5 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,059.858,668.0066.7 %5.0551.02177.6567.8 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 109,705.78175,477.00-60.0 %0.01,840.68894.5051.4 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 66,268.4869,378.21-4.7 %0.01,365.27954.1930.1 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก20,879.4025,629.38-22.7 %0.0854.16440.7248.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,673.7816,539.00-5.5 %0.03,180.512,251.4429.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,126.25800.0074.4 %5.0708.2068.0890.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,659.883,420.0026.6 %5.01,088.51147.2086.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,149.0416,824.0024.0 %5.02,110.98427.5079.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,497.721,641.3353.1 %5.0727.20109.9184.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก7,620.131,740.0077.2 %5.01,944.23231.8888.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,787.621,684.0055.5 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,092.874,170.72-1.9 %0.0898.3550.8894.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์14,245.3812,354.7513.3 %5.04,272.23302.1892.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 141,429.7915,349.7862.9 %5.01,163.6755.4895.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 220,936.7915,790.0024.6 %5.02,598.00314.9487.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 342,525.4512,900.0069.7 %5.02,019.83760.0062.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 779,796.306,545.3091.8 %5.0479.92589.00-22.7 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล52,797.1522,265.0057.8 %5.0314.46966.65-207.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก78,317.4065,490.0016.4 %5.01,776.71442.1975.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว13,516.6613,621.00-0.8 %0.0735.31222.6569.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก124,105.9757,836.5353.4 %5.01,039.0767.9293.5 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก373,234.6319,101.9994.9 %5.04,979.7294.5598.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก30,511.842,675.4891.2 %5.01,035.03511.6350.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย38,628.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,023.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก16,673.6529,355.00-76.1 %0.02,606.261,528.3741.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก17,345.7712,241.0029.4 %5.03,579.62253.8392.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก39,554.636,840.0082.7 %5.02,452.13260.6489.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,441.501.00100.0 %5.01,371.44159.2688.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,525.7628,739.00-0.7 %0.02,017.43527.2373.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,552.503,111.3012.4 %5.0860.33482.7543.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)ไม่ครบ10,991.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.90ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,585.70603.0076.7 %5.01,253.330.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,004.841,350.0055.1 %5.0407.51216.5346.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 657,519.3251,034.0011.3 %5.012,612.559,310.0326.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก60,332.0318,401.0069.5 %5.013,040.7526,282.29-101.5 %0.0
รวม 2,822,330 1,242,592 55.97 % 149,618 75,378 49.62 %