สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,831.531,196.0057.8 %5.0447.4597.4978.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,386.922,245.0033.7 %5.0656.620.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,268.4315,771.0035.0 %5.02,710.35407.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,414.631.00100.0 %5.0200.9738.9580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,893.58959.0075.4 %5.0235.19106.7054.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,225.45778.0081.6 %5.0425.8235.9791.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,038.63573.0085.8 %5.0222.3875.5066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,092.11951.0076.8 %5.0333.26106.8867.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,037.56677.0083.2 %5.0258.7382.0768.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,996.53671.0083.2 %5.0201.3581.2259.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,132.65422.0089.8 %5.0178.6679.4755.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,590.82736.0084.0 %5.0262.3922.6391.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,420.393,726.0015.7 %5.01,055.96651.5638.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,865.711,967.0049.1 %5.0614.10629.54-2.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,226.642,133.0033.9 %5.0656.62350.0646.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,077.031.00100.0 %5.0542.53361.8633.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,329.452,424.0054.5 %5.01,374.612,003.49-45.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,290.624,334.00-89.2 %0.0515.23460.8510.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,849.031,911.0060.6 %5.01,227.10674.0845.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,862.933,452.0010.6 %5.0822.24238.3971.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร13,879.089,083.0034.6 %5.01,607.42272.5483.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร4,919.161,419.0071.2 %5.0808.7531.8996.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,794.99907.0049.5 %5.050.6045.5310.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,857.241,194.0069.0 %5.0846.780.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,123.141,065.0065.9 %5.0542.53168.0369.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,990.063,603.009.7 %4.5884.81285.0067.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,284.15982.8623.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,870.0312,473.68-81.6 %0.01,512.3463.7695.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,511.892,039.0041.9 %5.0657.53301.1554.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,825.591,850.0084.4 %5.0998.91489.0051.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,417.742,571.0041.8 %5.0476.29311.9734.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,239.744,709.00-45.4 %0.0580.5633.2594.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,381.302,236.0080.4 %5.0713.67218.5069.4 %5.0
รจจ.พิจิตร 40,129.0735,489.2611.6 %5.0732.4256.0092.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,725.151,222.0055.2 %5.0447.4537.7291.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,773.591,625.7056.9 %5.0789.73551.0530.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,266.091,287.0060.6 %5.0441.76386.0512.6 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,328.805,439.4614.1 %5.0998.91382.9961.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,585.935,222.76-45.6 %0.0713.70378.4447.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,101.104,366.36-6.5 %0.0770.72204.6173.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 126,268.5313,689.6847.9 %5.01,197.96160.3886.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 231,398.9512,628.1159.8 %5.01,289.50228.3082.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร10,040.404,020.2960.0 %5.0357.12358.01-0.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร137,233.911.00100.0 %5.0887.76719.1019.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร19,133.0214,463.5124.4 %5.0619.21416.5032.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,081.461,884.0038.9 %5.0637.640.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,015.227,269.00-44.9 %0.01,532.56225.1585.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร10,176.531,159.0088.6 %5.03,344.82168.7195.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,648.5720,413.00-15.7 %0.03,794.353,599.905.1 %2.5
รวม 495,547 218,258 55.96 % 42,462 17,583 58.59 %