สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,523.39880.0065.1 %5.0571.8543.4292.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์17,784.2210,101.3543.2 %5.060.5385.61-41.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,822.524,116.52-7.7 %0.01,009.22163.2683.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,219.851,389.0056.9 %5.0800.4053.3193.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์13,755.117,150.0048.0 %5.02,985.59430.1385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4363.8684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,144.66847.0079.6 %5.0385.2464.0983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,113.21651.0087.3 %5.0285.9248.5283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,887.91495.0087.3 %5.0397.3332.5491.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,562.95704.0084.6 %5.0345.3332.5090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,094.72584.0085.7 %5.0368.3432.5891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,005.64414.0089.7 %5.0523.3771.0186.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,046.37983.0075.7 %5.0326.8287.1873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,353.44204.0093.9 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,531.45242.0094.7 %5.0344.05141.0359.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,908.08519.0086.7 %5.0329.695.9298.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,642.755,171.128.4 %4.01,446.58992.4831.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,203.081,168.0063.5 %5.0800.050.01100.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,655.03612.0083.3 %5.0685.95142.5079.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,227.542,519.0072.7 %5.02,123.880.01100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,887.622,743.00-45.3 %0.0517.25337.4434.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,795.633,483.768.2 %4.01,028.24850.7217.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,803.8010,123.00-74.4 %0.01,712.8126.9898.4 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์71,684.7529,059.0059.5 %5.0669.78177.2573.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,587.5014,145.00-12.4 %0.04,483.142,353.0047.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,640.752,738.0024.8 %5.01,009.22268.1073.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์2,727.931,059.0061.2 %5.084.2859.5829.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์4,148.52954.0077.0 %5.01,180.370.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,103.83868.8078.8 %5.0762.0151.0793.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,866.913,829.0021.3 %5.01,028.23436.1857.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,136.344,231.6753.7 %5.01,522.651,030.1832.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,873.985,115.80-5.0 %0.01,465.61167.4788.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์2,299.412,596.71-12.9 %0.0704.97131.5781.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์8,225.4511,022.12-34.0 %0.01,346.39314.7576.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,176.592,945.7073.6 %5.0781.03193.4175.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,402.054,094.0024.2 %5.01,047.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,730.564,766.0029.2 %5.01,902.97162.2191.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์7,080.16800.0088.7 %5.0867.43159.6081.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์7,049.822,735.7861.2 %5.0598.2567.1888.8 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,368.901,833.0078.1 %5.01,691.73199.0088.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์48,799.5244,731.368.3 %4.01,196.671,270.40-6.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,034.431,440.0064.3 %5.0609.8955.4690.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,372.703,451.0735.8 %5.01,004.81177.6682.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,639.932,050.0043.7 %5.0895.48326.3463.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ5,290.554,620.6012.7 %5.01,054.05328.3668.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,336.282,403.1044.6 %5.01,237.41685.5944.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์4,479.474,207.606.1 %3.0781.03314.6859.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)16,847.1111,242.0333.3 %5.02,711.88167.6093.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 128,494.1417,364.2239.1 %5.01,596.33421.9473.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 218,267.9111,484.0037.1 %5.01,772.5999.7594.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 39,026.5612,547.55-39.0 %0.01,838.6891.0495.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,126.895,115.30-24.0 %0.0206.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์22,510.6612,203.0045.8 %5.0370.89450.25-21.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์214,340.4458,618.0072.7 %5.01,936.43522.1573.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์33,542.6412,190.9863.7 %5.0811.22289.1964.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน43,412.9714,427.0166.8 %5.0944.67261.2572.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี24,643.2415,654.0036.5 %5.01,100.50307.4472.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,985.0825,244.23-94.4 %0.02,619.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,292.513,230.3524.7 %5.0933.51705.8624.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,941.331,020.0065.3 %5.0685.94273.0760.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,279.256,924.0073.7 %5.06,012.149,118.65-51.7 %0.0
รวม 827,736 418,062 49.49 % 65,558 25,342 61.34 %