สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,807.53249.0091.1 %5.0426.2939.9090.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,954.226,693.6052.0 %5.070.2245.7334.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,539.806,602.87-45.4 %0.0730.5396.8986.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,997.991,428.0052.4 %5.0673.5048.0392.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี22,758.4019,285.9915.3 %5.02,298.41497.8078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,048.851,940.0061.6 %5.0331.5438.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,830.781,929.0049.6 %5.0260.6557.9577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,478.09909.0079.7 %5.0320.2613.1395.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,303.03793.0081.6 %5.0319.1423.8492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,265.23385.0091.0 %5.0300.970.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,572.20718.0084.3 %5.0223.430.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,028.30365.0090.9 %5.0476.6060.7187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,284.65491.0088.5 %5.0265.300.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,743.12379.0089.9 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,847.476,624.9415.6 %5.01,377.07577.5158.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,001.611,230.0075.4 %5.01,072.83407.2762.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,373.49874.0074.1 %5.0692.53301.0256.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,487.531,252.0064.1 %5.0388.26206.1546.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,836.473,303.0051.7 %5.02,004.60712.9664.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,158.147,967.002.3 %1.02,605.16380.0085.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,419.233,680.00-7.6 %0.0532.59237.3355.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,604.374,403.414.4 %2.01,768.230.9099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,394.351,527.0655.0 %5.0692.51391.1843.5 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี1,748.091,920.00-9.8 %0.0844.64227.0573.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,148.0315,538.08-69.9 %0.01,529.5896.4993.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,756.962,465.7548.2 %5.01,224.96236.1480.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 813,871.514,398.5868.3 %5.01,098.28120.8689.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,524.7913,151.7615.3 %5.05,110.23449.4591.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 714,436.7410,249.7129.0 %5.03,915.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,749.02458.0087.8 %5.0920.69116.4587.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,723.571,123.2069.8 %5.0730.54343.4253.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,720.774,775.5628.9 %5.0957.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,310.1433,261.44-526.4 %0.01,434.140.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,728.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0787.59431.5945.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,834.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0925.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,374.9812,064.02-44.0 %0.01,426.5062.3095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,299.451,670.0085.2 %5.0635.4584.5586.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,777.052,191.0042.0 %5.0844.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,801.142,123.0044.1 %5.0901.69266.7170.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,685.952,879.0056.9 %5.01,358.07180.1286.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,870.163,582.907.4 %3.5825.610.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี26,494.292,437.0090.8 %5.0950.60414.4556.4 %5.0
สพ.ราชบุรี47,264.1929,535.4937.5 %5.0950.6068.8092.8 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,166,394.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,668.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 97,739.29183,073.00-87.3 %0.01,379.87346.7574.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,759.73973.0064.7 %5.0445.2982.4281.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,986.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,034.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี18,467.4971,686.26-288.2 %0.0959.91150.5084.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี11,224.983,143.4072.0 %5.0730.5489.4287.8 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,142.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,186.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,453.702,775.0037.7 %5.01,110.860.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,528.513,253.007.8 %3.51,032.73463.8055.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,362.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,347.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,075.645,861.0041.8 %5.04,641.2549.1998.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 146,976.4311,680.0075.1 %5.01,598.9359.8596.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 219,000.739,787.9248.5 %5.0997.01219.4378.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,348.864,562.0014.7 %5.0316.510.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี14,569.661.00100.0 %5.0658.050.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 221,978.221.00100.0 %5.0753.840.9099.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม43,571.871,858.0095.7 %5.01,054.080.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี34,563.914,357.0087.4 %5.0861.040.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี14,772.461.00100.0 %5.0607.250.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ18,938.441,368.4392.8 %5.0565.82166.2570.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,089.778,618.0068.2 %5.0110.790.9599.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,124.5718,314.00-64.6 %0.02,018.471,006.0550.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี13,716.2111,720.5014.6 %5.03,322.2386.8597.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,302.451,457.0055.9 %5.01,234.40443.2764.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี140,791.13104,491.2625.8 %5.01,428.80262.8081.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,311.072,578.0040.2 %5.01,124.08195.1282.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,774.03728.0073.8 %5.0502.35213.0857.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,590.1314,309.9441.8 %5.04,483.264,254.015.1 %2.5
รวม 917,961 683,452 25.55 % 70,749 15,383 78.26 %