สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 68,958.0232,157.0053.4 %5.0262.29126.9051.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,817.64908.0067.8 %5.0719.8158.4291.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,056.3213,828.81-71.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี8,179.3712,649.50-54.7 %0.066.0034.0348.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,944.123,660.007.2 %3.51,195.21191.6384.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,753.251,770.0052.8 %5.01,024.060.10100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี14,060.5510,139.0927.9 %5.03,077.78728.6576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0371.1964.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,768.251,304.0072.7 %5.0378.2365.6682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,517.761,361.0069.9 %5.0322.4648.4785.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,182.90453.0089.2 %5.0250.1333.6886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,047.73531.0086.9 %5.0285.1781.8471.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,156.35582.0086.0 %5.0415.5780.8980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,138.59195.0095.3 %5.0671.3880.7788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,700.45305.0091.8 %5.0895.8574.9591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,012.5986.0097.9 %5.0549.6198.3882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,137.34501.0087.9 %5.0414.1926.3093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,142.39552.0086.7 %5.0267.8449.0781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,147.14368.0091.1 %5.0376.7854.4385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,192.61468.0088.8 %5.0340.1268.0980.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,651.1520,309.20-456.2 %0.01,225.38244.8680.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,586.666,002.008.9 %4.01,339.491,383.19-3.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,767.661,883.0060.5 %5.01,024.0627.5497.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,810.631,840.0061.8 %5.01,708.49363.3578.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,417.151,720.0049.7 %5.0602.9042.6992.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13251,134.78264,838.97-5.5 %0.096,563.8752,652.3545.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,483.361,217.0065.1 %5.0947.85246.2574.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,497.494,881.0011.2 %5.01,777.16751.0457.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,083.294,609.89-121.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,922.675,555.89-12.9 %0.01,211.40637.5047.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,563.955,354.00-17.3 %0.0830.551,069.19-28.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,297.5210,131.00-60.9 %0.01,613.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,457.072,782.0019.5 %5.0948.006,612.00-597.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี4,153.831,450.0065.1 %5.01,233.240.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,512.321,463.0058.3 %5.0896.17280.5868.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,192.476,918.00-65.0 %0.01,214.22134.5388.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,100.4830.2599.4 %5.01,632.43682.4858.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,141.105,822.00-13.2 %0.01,613.56184.7588.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,951.173,132.0020.7 %5.01,252.26117.4090.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,540.2010,982.00-98.2 %0.01,618.7896.9094.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,109.552,687.0077.8 %5.01,099.98532.9551.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,975.523,742.505.9 %2.51,157.18287.9275.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,655.662,496.0046.4 %5.01,423.25339.0776.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,733.543,568.4524.6 %5.01,423.40143.5489.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,819.434,411.9224.2 %5.0948.7354.7294.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,435.0910,892.994.7 %2.0597.04208.8565.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี56,848.7460,102.61-5.7 %0.01,456.56580.8760.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี3,169.381,461.0053.9 %5.0466.3999.4778.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,892.213,444.6429.6 %5.01,427.17516.7163.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,288.042,420.4626.4 %5.0921.44281.1769.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี12,011.947,040.4541.4 %5.0864.88213.1975.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,868.934,272.0012.3 %5.01,499.32335.5277.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,372.604,112.0877.6 %5.06,455.10195.7097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี19,550.555,724.8970.7 %5.0959.47250.0173.9 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"12,944.012,129.0083.6 %5.070.28286.71-308.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 410,816.627,945.8026.5 %5.02,054.44159.4892.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,459.7144,268.61-106.3 %0.01,932.9468.4396.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 28,291.789,552.00-15.2 %0.010,738.55160.5998.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 310,108.407,206.3528.7 %5.02,542.90143.6694.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,062.222,755.8380.4 %5.0386.9532.0591.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,364.673,350.39-41.7 %0.0329.870.2999.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี55,400.5730,777.0044.4 %5.01,473.24121.3891.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี81,070.2818,206.9977.5 %5.01,107.58155.3386.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี42,014.8734,687.0017.4 %5.01,366.561,540.00-12.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี28,354.9022,784.0019.6 %5.01,209.0888.4192.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี28,164.685,321.4881.1 %5.01,142.20303.0573.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,048.8910,937.0016.2 %5.0960.80261.2572.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี54,461.4328,755.0047.2 %5.02,681.721,401.2547.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,932.422,833.0028.0 %5.01,138.16321.1071.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,614.209,140.8045.0 %5.03,730.462,289.0338.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,439.311,888.0245.1 %5.0871.93654.5324.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,068,459 801,655 24.97 % 183,961 79,519 56.77 %