สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,765.761,327.0064.8 %5.0346.23147.1757.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,427.673,957.00-15.4 %0.0593.8064.4989.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม2,479.461,319.0046.8 %5.0612.8035.6694.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 629,456.284,348.1085.2 %5.05,632.15278.1995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 244,192.0415,963.1563.9 %5.02,353.52251.5889.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,206.1513,830.3942.9 %5.02,571.45158.6593.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,879.481,073.0078.0 %5.0216.2865.2169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,733.113,338.0041.8 %5.0422.28110.2473.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล6,629.861,180.0082.2 %5.0258.3475.2570.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,456.142,545.0086.2 %5.0446.9934.2092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,293.421,198.0093.1 %5.0274.0447.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,694.75580.0087.6 %5.0372.7839.4489.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,366.201,085.0079.8 %5.0281.0566.5076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,981.30529.0086.7 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 712,436.226,266.5049.6 %5.01,638.831,107.6732.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,842.774,758.00-23.8 %0.0835.21197.3176.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,988.926,305.81-58.1 %0.0919.67253.4872.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,151.114,098.0020.4 %5.0917.07762.7716.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 32,447.57943.0061.5 %5.01,425.62170.3688.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,377.501,380.0059.1 %5.0593.800.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,271.001,626.0050.3 %5.0555.75214.0761.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,731.659,571.4118.4 %5.01,639.68995.1039.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,537.093,216.0041.9 %5.02,114.231,320.5037.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,266.654,365.80-33.6 %0.0459.40158.2065.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,990.013,120.0037.5 %5.01,126.23100.8391.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,442.661,311.0061.9 %5.0539.5476.6585.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,538.6613,461.5418.6 %5.01,867.8691.7795.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,337.683,780.0069.4 %5.0686.76181.3973.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,686.741,972.0046.5 %5.0802.96625.7522.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม4,081.33452.0088.9 %5.0917.070.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,200.72576.0082.0 %5.0517.73120.2276.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,617.324,470.003.2 %1.5650.11146.4077.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,794.374,905.0015.3 %5.01,358.06909.1233.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,961.464,379.0026.5 %5.01,493.99335.7277.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม4,519.581,050.0076.8 %5.0385.4084.1278.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม15,138.7414,217.876.1 %3.03,541.28102.1597.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,643.942,355.2079.8 %5.0669.86344.6248.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,769.432,073.0045.0 %5.0745.93456.9538.7 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,079.392,592.0036.5 %5.0730.41250.4165.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,282.635,241.0028.0 %5.01,486.45270.0181.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,631.704,277.007.7 %3.5783.9697.6487.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา12,753.5810,800.0015.3 %5.0763.10251.5867.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา18,965.1922,124.00-16.7 %0.0889.01238.6973.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร47,072.0246,008.372.3 %1.02,279.4565.4797.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี18,600.3817,512.005.9 %2.51,066.54123.9888.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,421.913,850.0066.3 %5.01,111.51184.0083.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,527.7544,355.34-96.9 %0.0762.56825.51-8.3 %0.0
เรือนจำกลางนครปฐม124,893.96174,734.00-39.9 %0.01,408.941,315.756.6 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม947.551,634.00-72.4 %0.0309.3493.1569.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,265.771,537.0070.8 %5.0669.85343.4448.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,664.612,277.0037.9 %5.0688.86198.2071.2 %5.0
สปส.จ.นครปฐม18,138.5017,461.593.7 %1.52,609.50834.8868.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,558.702,454.0046.2 %5.01,050.17336.6167.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม12,242.944,453.1263.6 %5.0621.37207.0466.7 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,627.711,840.0049.3 %5.0815.98165.4379.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 17,419.1112,839.79-73.1 %0.01,204.91234.5280.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 23,953.096,897.66-74.5 %0.0928.36149.1083.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,675.498,341.97-25.0 %0.0212.32231.52-9.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม66,168.7910,973.2983.4 %5.0480.19487.86-1.6 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง26,279.8723,279.0011.4 %5.0622.30166.9073.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม159,582.4224,238.0084.8 %5.0878.79149.0583.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ653.49ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม52,177.609,700.7581.4 %5.0370.3297.5173.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม22,393.8418,951.0015.4 %5.0558.9132.1694.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)15,405.939,000.0041.6 %5.0466.2351.5388.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล51,503.928,768.0083.0 %5.0503.97125.7775.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,911.7321,383.93-140.0 %0.0965.691,430.86-48.2 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)293,996.56429,211.00-46.0 %0.01,555.391,797.29-15.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,026.203,579.2011.1 %5.0745.93670.1010.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,507.931,437.0042.7 %5.0384.6196.1775.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 771,562.7552,501.9026.6 %5.019,918.9811,969.3239.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม48,416.2630,217.1037.6 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,490,991 1,187,396 20.36 % 94,618 38,440 59.37 %