สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,610.971,460.0044.1 %5.0215.2037.4982.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,416.321.00100.0 %5.0538.4732.9493.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,854.411,607.0043.7 %5.0443.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,921.9821,747.3912.7 %5.03,037.69325.4089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 231,355.963,209.6989.8 %5.03,309.57186.8094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,912.111,388.1379.9 %5.0260.300.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,683.689,240.69-97.3 %0.01,013.85305.6769.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร4,260.105,898.14-38.5 %0.0823.71158.5480.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,065.621,220.0060.2 %5.0443.3967.3084.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,096.831,505.0051.4 %5.0405.36404.670.2 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,363.382,724.0019.0 %5.0471.26268.7043.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,878.992,911.00-54.9 %0.0351.4732.9490.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,890.683,802.0522.3 %5.01,108.95579.5047.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร8,265.9212,789.37-54.7 %0.01,223.03310.5874.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,538.931,673.0052.7 %5.0576.50307.9946.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,989.361,144.0071.3 %5.0766.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,993.381,273.0057.5 %5.0367.33156.5857.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,982.415,501.88-38.2 %0.0728.63213.7570.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร8,204.4138,960.01-374.9 %0.01,489.27770.0448.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,435.291,312.0061.8 %5.0652.55199.4669.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,304.732,277.0031.1 %5.0470.5997.3779.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,848.6813,368.34-128.6 %0.01,458.4464.7595.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,984.071,463.0051.0 %5.0367.33149.1559.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,711.641,694.0054.4 %5.0652.57114.5782.4 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,806.134,337.00-13.9 %0.0690.60110.7684.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,835.913,492.399.0 %4.5386.34221.3142.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,647.075,541.00-51.9 %0.0576.5066.1288.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,432.842,019.0082.3 %5.0498.3549.5890.1 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 42,083.8466,087.99-57.0 %0.0666.15357.1846.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,034.7818,432.00-162.0 %0.01,728.411,011.5141.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,829.222,433.0036.5 %5.0348.31137.3560.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,657.4913,324.47-38.0 %0.02,059.75671.6567.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,692.004,476.004.6 %2.01,032.89448.2856.6 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร10,733.1919,728.00-83.8 %0.02,029.970.95100.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร4,215.652,055.0051.3 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,854.655,535.7037.5 %5.02,215.20110.0895.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร9,088.144,066.7455.3 %5.0302.30151.4849.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร20,014.1810,256.3348.8 %5.01,142.2732.7297.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,500.112,100.9187.3 %5.0267.2964.7675.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร287.6233,296.00-11,476.4 %0.0170.62132.1522.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว7,713.148,228.56-6.7 %0.0284.27166.7241.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,391.6017,236.57-51.3 %0.01,154.62904.2221.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,619.083,820.8032.0 %5.0747.65275.7863.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,794.26977.2265.0 %5.0291.2698.3166.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร68,862.3734,762.1549.5 %5.013,847.898,848.2036.1 %5.0
รวม 403,663 400,377 0.81 % 52,459 18,647 64.45 %