สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,385.42720.0078.7 %5.0259.3949.8180.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,378.641,661.0050.8 %5.0487.8694.8280.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,159.961,558.0050.7 %5.0443.3942.7590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,975.6313,098.04-9.4 %0.01,647.84389.2076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้2,862.2595.0096.7 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,573.412,325.0049.2 %5.0193.6445.1376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,527.09945.0079.1 %5.0189.1247.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,124.89283.0093.1 %5.0164.2646.6371.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,079.16611.0085.0 %5.0127.7045.1364.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,885.53327.0091.6 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,029.78282.0093.0 %5.0140.500.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,471.773,171.188.7 %4.0525.90242.5453.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,732.151,778.0062.4 %5.0868.18545.3037.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง6,146.44532.0091.3 %5.0392.810.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,997.391,299.0056.7 %5.0373.770.9599.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,718.421,956.0047.4 %5.0620.951,078.99-73.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,182.015,273.96-141.7 %0.0386.40153.6860.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,237.612,503.00-102.2 %0.0506.88397.0721.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,490.8211,854.3612.1 %5.0963.26208.0978.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,436.821,310.0061.9 %5.0506.8875.5885.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,996.79635.0084.1 %5.0678.0316.3997.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,139.51728.0076.8 %5.0354.7584.5576.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,833.363,176.0017.1 %5.0639.99265.4058.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,047.9826,927.00-106.4 %0.01,058.35734.9830.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,145.433,290.0036.1 %5.0849.17655.0222.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,459.622,211.0036.1 %5.0563.93108.5180.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,939.0812,620.39-59.0 %0.01,248.4895.3192.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,595.173,701.9019.4 %5.0411.80177.8556.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,579.732,190.0038.8 %5.0563.93173.2569.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,972.29338.3391.5 %5.0563.93323.7042.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,537.191,326.0070.8 %5.0639.9983.9286.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,279.602,849.0033.4 %5.0373.7727.5592.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,327.371,903.0042.8 %5.0467.170.9599.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 37,584.6046,271.12-23.1 %0.0609.47544.1410.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง794.891,148.00-44.4 %0.0373.7763.9482.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,082.631,145.0062.9 %5.0269.61120.1255.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,562.945,597.68-22.7 %0.0736.2442.7594.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,413.901,890.0044.6 %5.0449.834.0499.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,781.832,887.0023.7 %5.0610.89149.2275.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง12,386.3614,985.84-21.0 %0.01,025.2091.1691.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,580.87717.7484.3 %5.0313.47154.2050.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง59,003.5735,440.0039.9 %5.0936.42287.8969.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,528.1211,248.0139.3 %5.0293.85185.5636.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ13,621.427,483.0045.1 %5.0362.86177.6551.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,245.2120,842.87-233.7 %0.0977.45695.5028.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,441.621,838.0046.6 %5.0506.88246.2451.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,991.37897.0070.0 %5.0335.7496.1771.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,112.8010,508.0042.0 %5.02,182.142,432.24-11.5 %0.0
รวม 348,380 276,377 20.67 % 27,467 11,552 57.94 %