สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,813.591,060.0062.3 %5.0216.1354.7274.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม7,467.1722,556.93-202.1 %0.0501.37159.1468.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,234.492,069.7036.0 %5.0425.3146.9389.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,639.0622,756.0023.2 %5.02,331.45332.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0295.0057.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,169.54607.0085.4 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,056.51407.0090.0 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,997.945,257.43-31.5 %0.0955.05106.5988.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,884.774,100.9116.0 %5.0634.48319.8549.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,112.651,787.0056.5 %5.0767.60360.1353.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,220.521,077.0066.6 %5.0425.31212.7650.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,579.59585.0083.7 %5.0653.50332.1549.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,130.911,280.0059.1 %5.0387.28280.2627.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,196.553,604.51-12.8 %0.0635.83306.8751.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,035.872,476.0038.7 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,505.808,389.2432.9 %5.0843.6697.9288.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,548.881,289.0063.7 %5.0520.39154.7970.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,480.56850.0075.6 %5.0482.360.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,089.60337.0089.1 %5.0349.24228.1234.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,569.322,454.0031.2 %5.0501.37254.9349.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,729.254,172.0011.8 %5.01,109.81405.0063.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,596.212,461.0056.0 %5.01,357.091,042.9023.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,759.442,106.0044.0 %5.0520.39140.9372.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,919.214,617.666.1 %3.01,014.8053.6994.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,304.361,142.0089.9 %5.0425.3198.7276.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,586.001,995.0044.4 %5.0596.451.0099.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,966.213,025.0023.7 %5.0653.50213.4867.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,733.011,721.7063.6 %5.0539.4045.3291.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,936.214,091.0017.1 %5.0349.240.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,323.552,520.0077.7 %5.0425.3195.0077.7 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 33,400.9518,752.7443.9 %5.0561.45295.2447.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,642.121,265.0052.1 %5.0235.1564.4372.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,863.764,874.58-0.2 %0.0843.66290.0065.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,342.471,524.9054.4 %5.0463.34105.5977.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม5,446.083,661.0032.8 %5.0843.6641.8995.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,235.161,591.0062.4 %5.0805.96247.7369.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,843.602,814.0026.8 %5.0482.36325.8332.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,767.5410,576.9610.1 %5.0669.7174.7788.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,116.891,664.0067.5 %5.028.63111.84-290.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม71,173.1245,461.0036.1 %5.01,094.8657.0094.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,408.058,302.0138.1 %5.0322.70125.4161.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,181.931,500.0090.1 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม21,774.3721,775.00-0.0 %0.0936.800.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม53,386.1834,734.0034.9 %5.01,325.15630.8052.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,336.602,382.0028.6 %5.0463.34180.0361.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,889.01879.0069.6 %5.0273.18285.50-4.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม15,480.78115.7799.3 %5.02,678.892,085.7722.1 %5.0
รวม 437,875 272,668 37.73 % 31,098 11,018 64.57 %