สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,172.85591.0081.4 %5.0476.65190.7760.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,598.337,985.507.1 %3.566.0547.9127.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,969.626,059.31-52.6 %0.0895.00170.6680.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,174.321,873.0041.0 %5.0628.7933.2994.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,099.406,551.9259.3 %5.02,454.33794.3467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,652.301,202.7074.1 %5.0326.3532.6090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,944.66333.0091.6 %5.0257.6746.4682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,992.78130.0096.7 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,292.09829.0080.7 %5.0416.9585.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,995.30316.0092.1 %5.0464.70104.5077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,337.561,479.0065.9 %5.0464.0743.2290.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,792.551,135.0076.3 %5.0574.680.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,611.01374.0091.9 %5.0315.5246.5585.2 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2,265.487,898.55-248.6 %0.0636.74285.9555.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,614.355,991.97-29.9 %0.01,179.22437.2862.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,755.202,091.0024.1 %5.0515.21215.3858.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,725.58811.0070.2 %5.0541.7063.8688.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,056.102,151.9029.6 %5.0590.7789.1584.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,209.592,187.0058.0 %5.01,104.18503.5954.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,318.681,260.0062.0 %5.0704.8480.7088.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,038.321,044.8082.7 %5.0647.79298.3753.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,140.265,869.1063.6 %5.05,293.46947.2782.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,627.822,588.101.5 %0.5556.7010.3698.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,783.913,766.0021.3 %5.01,045.48495.9052.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,524.071,868.4047.0 %5.0780.920.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,089.819,382.0028.3 %5.01,237.29309.6075.0 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน81,767.1049,205.9739.8 %5.0469.72230.7750.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,964.437,688.2540.7 %5.04,254.882,882.3032.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,727.273,020.0019.0 %5.0837.9536.4095.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,434.081,080.0055.6 %5.061.6771.04-15.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,436.28715.0050.2 %5.068.2251.0625.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,158.513,005.0041.7 %5.089.9451.2343.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,704.79500.0086.5 %5.0857.7516.2598.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,222.311,022.0068.3 %5.0666.8270.5189.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,824.883,575.096.5 %3.0856.98530.5838.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,728.322,426.0034.9 %5.01,584.78818.4648.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,962.315,311.0046.7 %5.01,769.75425.5876.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,328.511,845.7370.8 %5.0876.21171.0080.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,901.199,003.79-30.5 %0.01,522.54121.8292.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,448.1916,381.99-13.4 %0.02,118.65424.6580.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,936.393,113.0071.5 %5.0647.79226.3165.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,871.413,618.496.5 %3.0914.04415.0454.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,469.102,043.0041.1 %5.0761.89199.7073.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,489.44189.0094.6 %5.0761.90144.9781.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,866.135,613.0036.7 %5.0743.10124.8883.2 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,539.381,596.0086.2 %5.0821.80306.9362.7 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 49,882.0939,177.0821.5 %5.0955.47989.73-3.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,242.46905.0072.1 %5.0628.7851.8291.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,112.934,541.5559.1 %5.01,028.11342.9666.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,068.801,816.2055.4 %5.0761.90207.6072.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,373.426,285.8532.9 %5.01,541.54372.5875.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,437.562,052.6140.3 %5.0742.8716.6497.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,537.693,134.9011.4 %5.0705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์24,676.9092,880.00-276.4 %0.01,857.623,504.70-88.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 121,431.558,623.8259.8 %5.01,322.7877.9094.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 213,663.8812,906.625.5 %2.51,595.84330.4279.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,772.944,686.8479.4 %5.0136.240.9599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,557.611,501.2541.3 %5.0362.38237.5034.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์575,697.3828,703.8995.0 %5.03,934.9279.3398.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน61,054.373,500.0094.3 %5.0874.26801.858.3 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี44,188.056,857.6684.5 %5.0800.8786.0089.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล39,760.2110,487.0073.6 %5.0963.19497.6748.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,900.3328,331.00-119.6 %0.01,693.901,050.2838.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,690.813,974.0054.3 %5.0874.74436.9450.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,742.70833.0069.6 %5.0476.67131.6172.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,138.3313,072.0019.0 %5.04,187.973,055.6727.0 %5.0
รวม 1,272,492 470,992 62.99 % 68,563 25,044 63.47 %