สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,632.121,198.0054.5 %5.0538.6467.3687.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช59,051.3113,938.0076.4 %5.0536.54579.54-8.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,577.237,561.8028.5 %5.065.6772.09-9.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,452.991,400.0083.4 %5.057.68160.89-178.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,878.632,336.0018.9 %5.0728.80168.5276.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช4,009.082,160.0046.1 %5.0785.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,657.535,322.5675.4 %5.03,743.41473.6687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0500.3956.0588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,081.77167.0095.9 %5.0204.8368.4266.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,687.82467.0087.3 %5.0197.0147.5075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,054.301,059.0073.9 %5.0462.031.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,260.27206.0093.7 %5.0273.4128.3389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,865.08456.0088.2 %5.0246.1464.4273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,393.38779.0077.0 %5.0353.5331.4791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,950.05706.0082.1 %5.0227.3531.8886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,783.051,777.8062.8 %5.0527.7532.3493.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,861.92125.0096.8 %5.0274.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,698.55486.0086.9 %5.0369.0565.2082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,419.48670.0084.8 %5.0278.8633.1588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,404.17631.0088.3 %5.0234.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,999.22495.0087.6 %5.0383.330.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,081.93422.0086.3 %5.0388.1550.1587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,896.82876.0077.5 %5.0337.0297.2871.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,780.64546.0085.6 %5.0296.7462.7078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,846.88559.0085.5 %5.0270.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,830.58447.0088.3 %5.0246.6255.4777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,802.03474.0087.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,853.70385.0090.0 %5.0192.830.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,854.355,374.608.2 %4.0823.88158.6580.7 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,164.291,637.0068.3 %5.0604.94226.1062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,630.717,950.02-19.9 %0.01,812.71354.3580.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,730.761,080.0060.5 %5.06,305.96240.3596.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,920.791,065.0063.5 %5.0699.64213.7569.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,869.271,571.0045.2 %5.0484.48122.5574.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40195.7046.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.13131.5253.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,383.263,749.0030.4 %5.01,375.33784.9842.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,651.061,767.0051.6 %5.0956.99309.9167.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1516,518.9730,189.98-82.8 %0.04,471.234,437.700.7 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,896.641,472.0062.2 %5.01,514.45222.6585.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,335.041,289.0070.3 %5.01,356.34428.7368.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,613.216,676.62-84.8 %0.0842.903,081.93-265.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,277.437,445.21-127.2 %0.0677.06448.5933.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,246.664,812.9223.0 %5.01,983.852,475.25-24.8 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,952.103,147.2036.4 %5.01,082.55175.7583.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,359.8913,037.20-14.8 %0.01,307.800.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช164,911.5278,230.0052.6 %5.0721.88541.7525.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,769.3114,795.90-51.5 %0.03,585.364,932.70-37.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,036.512,618.0035.1 %5.01,014.03541.0046.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,684.971,877.6349.0 %5.0976.0156.2294.2 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,336.221,365.0059.1 %5.081.4673.829.4 %4.5
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,881.241,195.0036.5 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,881.24324.0082.8 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,993.171,262.0068.4 %5.01,051.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,002.971,620.0046.1 %5.0626.17200.8867.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,331.635,108.86-53.3 %0.0785.4838.0895.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,674.3936,757.00-379.0 %0.02,002.512,843.06-42.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,533.157,233.0015.2 %5.01,603.54618.6161.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,044.112,721.0032.7 %5.01,109.12227.1079.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช7,858.1012,242.78-55.8 %0.01,603.53209.0087.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,974.82862.0078.3 %5.01,090.11418.5061.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,059.574,784.38-17.9 %0.01,090.18394.1663.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,412.012,392.0045.8 %5.01,375.35265.0280.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,998.383,682.0026.3 %5.01,447.50371.8474.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,673.345,795.70-2.2 %0.0937.9847.7294.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,000.443,729.1275.1 %5.0546.67137.6174.8 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 180,371.44134,312.0025.5 %5.02,397.741,061.8455.7 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 40,538.5333,250.2418.0 %5.0882.20558.6136.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,698.346,014.0010.2 %5.0530.98112.5478.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,994.631,201.0059.9 %5.0690.76312.5554.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,662.684,785.00-2.6 %0.01,337.32340.3674.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,487.042,574.0026.2 %5.0880.92109.5587.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,492.287,200.00-188.9 %0.0709.42285.0059.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,954.453,569.009.7 %4.51,166.180.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,776.783,170.0067.6 %5.03,773.12841.5277.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,481.866,351.03-41.7 %0.01,082.57489.2554.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช34,484.312,071.6294.0 %5.01,133.53104.2590.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 128,293.0113,031.3153.9 %5.0906.48195.1978.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 213,437.478,909.0033.7 %5.01,669.53424.7474.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 317,443.519,774.0044.0 %5.02,533.28406.6883.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 10,076.9010,040.060.4 %0.51,341.42112.6891.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช15,866.7111,448.0027.8 %5.02,445.7665.7797.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,342.072,000.0068.5 %5.0289.62528.38-82.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,491.816,667.3561.9 %5.0235.59455.50-93.3 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล19,856.3335.5099.8 %5.0579.4443.0492.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช89,090.3410,000.0088.8 %5.01,752.69114.0093.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช47,399.992,000.0095.8 %5.01,329.18117.8191.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล741,454.8115,699.0097.9 %5.01,085.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช163,160.3427,924.0082.9 %5.01,145.64323.7071.7 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช87,290.7116,092.0081.6 %5.0917.96175.7580.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช70,066.8430,456.8256.5 %5.01,109.081,059.444.5 %2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,812.0812,243.0041.2 %5.0904.3351.3894.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช42,610.5320,003.0053.1 %5.0888.35230.8574.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร38,946.1312,242.7868.6 %5.0957.38696.9227.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,910.135,553.0073.4 %5.0766.38101.1886.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง160,266.2719,533.0087.8 %5.01,388.06366.6773.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช22,919.4929,466.81-28.6 %0.02,489.091,917.3223.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช22,775.3216,822.8826.1 %5.04,531.161,704.4562.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช110,296.9552,240.0052.6 %5.02,084.77570.0072.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,033.715,180.60-28.4 %0.01,090.11471.3856.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,296.321,621.0050.8 %5.0804.85227.9871.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,815.5652,858.00-20.6 %0.05,603.115,300.345.4 %2.5
รวม 2,655,168 922,848 65.24 % 113,026 48,181 57.37 %