สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,516.171,329.0047.2 %5.0412.17193.1353.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.8098.80-77.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,098.251,591.0048.6 %5.0386.84169.6556.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,387.132,040.0039.8 %5.0659.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,317.569,448.41-1.4 %0.02,047.54487.5476.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,287.631,549.0063.9 %5.0308.61178.2442.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,986.88375.0090.6 %5.0330.1226.5192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,864.21484.0087.5 %5.0183.080.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,872.68726.0081.3 %5.0313.9365.2179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,918.53390.0090.0 %5.0289.3767.5176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,932.45337.0091.4 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,870.75474.0087.8 %5.0420.3851.8987.7 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,121.224,221.00-2.4 %0.0735.350.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,108.192,572.0317.2 %5.0659.38220.4366.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,185.451,286.0169.3 %5.0343.58160.1453.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,360.90650.0072.5 %5.0350.38320.298.6 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,857.682,215.0042.6 %5.0925.60142.5084.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,370.392,117.0037.2 %5.0697.41385.0744.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,208.591,964.0038.8 %5.0659.38107.0483.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,676.69956.0074.0 %5.0811.42425.9747.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,737.652,022.6645.9 %5.0947.48777.5417.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,897.841,761.407.2 %3.5472.96275.7841.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,705.744,670.690.7 %0.51,267.951,057.7616.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,854.371,571.0059.2 %5.0685.72232.1366.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,490.5511,020.55-145.4 %0.01,096.7499.1191.0 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่251,244.44123,224.9951.0 %5.01,538.991,337.3513.1 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,774.741,813.5062.0 %5.0811.50299.2563.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,287.362,210.0073.3 %5.093.1298.80-6.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,517.311,145.0067.4 %5.0792.5060.8292.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,967.711,498.0049.5 %5.0564.19224.2560.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,396.822,637.0022.4 %5.0735.44982.02-33.5 %0.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,163.982,004.0051.9 %5.01,039.70285.4872.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,480.981,498.0066.6 %5.01,172.81285.0075.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,203.032,241.0056.9 %5.0830.52191.8076.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,026.347,786.8340.2 %5.01,286.9255.1095.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,912.751,991.0031.6 %5.0659.38272.8758.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,607.443,613.49-0.2 %0.0811.5010,744.46-1,224.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,392.132,373.0030.0 %5.0792.49391.4250.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,687.111,653.0055.2 %5.0849.54283.1066.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,997.222,510.0037.2 %5.0602.33180.5070.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,078.892,517.0077.3 %5.0697.42198.7271.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่137,309.4525,787.0081.2 %5.01,223.06261.2578.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,942.502,004.0031.9 %5.0564.30180.8068.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,784.213,679.002.8 %1.0887.57140.0084.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่4,013.072,534.0036.9 %5.0754.52140.6081.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,569.014,166.5025.2 %5.01,020.70273.6073.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,299.241,520.5553.9 %5.0697.41180.5074.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,162.264,337.5257.3 %5.02,979.33542.7081.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่39,770.0110,720.2073.0 %5.01,724.47415.0075.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,623.412,868.7549.0 %5.0321.98431.30-34.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่74,792.2553,300.5028.7 %5.01,441.25467.4067.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,586.0525,210.00-11.6 %0.0797.121,261.25-58.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,227.3414,523.5010.5 %5.0648.77276.3957.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม26,232.347,187.0072.6 %5.0628.75158.8974.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก30,668.4918.7099.9 %5.0669.41339.2549.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่31,435.302,210.0093.0 %5.012,285.70978.5092.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,160.052,989.105.4 %2.5618.52377.4739.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,686.551,047.0061.0 %5.0450.20107.3576.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่12,941.64636.0095.1 %5.03,148.133,370.00-7.0 %0.0
รวม 855,569 381,226 55.44 % 59,529 31,339 47.35 %