สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,443.35566.0076.8 %5.0357.71138.6161.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,564.2317,980.9143.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,444.594,329.1141.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,332.403,461.88-3.9 %0.0547.87193.2564.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา4,928.101,026.0079.2 %5.0623.9347.5592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,539.1010,128.00-6.2 %0.01,688.83245.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,676.461.00100.0 %5.0228.4659.7273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว374.94355.005.3 %2.5456.0231.3093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,110.93242.0094.1 %5.0256.141.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,714.93379.0089.8 %5.0207.0855.5973.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,101.21302.4092.6 %5.0356.4331.8291.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,751.23351.0090.6 %5.0209.2080.8161.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,433.22553.0087.5 %5.0321.5054.7783.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,926.164,724.50-20.3 %0.0795.11969.95-22.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,531.526,234.0057.1 %5.0871.14150.3082.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,167.121,567.2262.4 %5.0928.19601.3935.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,453.781,077.0068.8 %5.0604.9564.0589.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,966.401,391.0053.1 %5.0566.92110.3580.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,491.821,993.0042.9 %5.0833.141,002.25-20.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,331.853,739.0013.7 %5.0980.56275.5071.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,320.242,510.4041.9 %5.01,137.36391.3165.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,950.851,220.0058.7 %5.0604.9594.5084.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,233.598,341.61-97.0 %0.0985.24294.6570.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,276.152,116.0035.4 %5.0700.00133.0381.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,619.25779.0051.9 %5.059.8936.2039.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,295.68901.0072.7 %5.0719.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,862.00550.0080.8 %5.0528.85226.9357.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,265.262,369.0027.4 %5.0642.98229.6164.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,197.5643,669.91-73.3 %0.09,210.731,219.8186.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,317.723,237.0025.0 %5.01,137.36504.1455.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,779.991,961.0059.0 %5.0700.00116.5383.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,185.394,191.89-0.2 %0.0684.8485.8487.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,777.021,654.0084.7 %5.0661.96562.4015.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,506.643,844.50-9.6 %0.0795.11319.2059.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,431.662,593.0065.1 %5.0719.01141.2780.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,754.321,635.1056.4 %5.0700.03128.5681.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,811.062,448.0012.9 %5.0418.2931.7092.4 %5.0
สพ.พังงา10,853.941,222.0088.7 %5.0700.03123.0782.4 %5.0
รจจ.พังงา 81,780.46105,840.00-29.4 %0.0879.60426.3751.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,783.82929.0066.6 %5.0528.85158.1570.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,692.952,767.0076.3 %5.0843.69451.5446.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,333.411,075.0075.2 %5.0681.01261.2561.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,086.964,338.84-6.2 %0.0874.87143.3483.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,383.611,432.0057.7 %5.0738.0354.8192.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,811.549,716.3617.7 %5.02,715.69304.6388.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา20,253.667,959.3460.7 %5.01,576.63100.9893.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง26,578.677,700.1871.0 %5.01,596.2593.9094.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,009.604,264.2046.8 %5.0330.14334.58-1.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา49,844.6846,125.307.5 %3.51,073.15238.4377.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา17,701.0317,530.001.0 %0.5548.251,713.50-212.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง26,709.237,140.0073.3 %5.0641.3595.0085.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า12,429.8810,408.0016.3 %5.0663.46184.1472.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,869.0016,433.27-18.5 %0.01,584.441,391.3812.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,367.231,573.0053.3 %5.0632.12490.3022.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,580.84748.0071.0 %5.0414.79176.5757.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา18,937.1311,400.0039.8 %5.03,934.853,353.0214.8 %5.0
รวม 544,875 403,024 26.03 % 52,196 18,725 64.13 %