สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,718.73728.0073.2 %5.0230.42276.45-20.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11435.10-372.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,762.4910,154.5045.9 %5.063.33113.05-78.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,638.4619,245.00-428.9 %0.0572.71160.0972.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,082.201,375.0055.4 %5.0439.6071.3783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต31,666.3017,475.1844.8 %5.03,044.79518.2983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,126.883,780.0071.2 %5.0401.5750.3587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,147.132,478.0051.9 %5.0382.55109.9171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,508.501,454.0067.7 %5.0367.3933.2590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,345.681,221.0071.9 %5.0371.2447.5087.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,551.475,893.0010.1 %5.0629.76190.4969.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0865.6625.7297.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,206.254,920.00-17.0 %0.0800.90520.6035.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,898.341,552.0068.3 %5.01,124.1694.1591.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,208.851,986.0052.8 %5.0838.94344.7658.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,326.412,366.0028.9 %5.0439.6072.1683.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,932.641,595.0045.6 %5.0382.55105.7772.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,277.373,134.004.4 %2.0458.62467.45-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,665.272,276.00-36.7 %0.0331.59109.0567.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,808.322,108.0044.6 %5.0705.82316.5755.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,254.392,375.0027.0 %5.0439.60108.3075.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,186.3019,584.00-216.6 %0.01,409.420.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,812.363,220.0015.5 %5.0724.84117.1083.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,253.974,578.00-7.6 %0.0743.8651.6593.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,926.5915,541.3022.0 %5.0242.8583.6365.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,677.43359.0078.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,753.111,526.0059.3 %5.0667.790.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,136.40359.4088.5 %5.0401.57124.1569.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,201.022,793.0033.5 %5.0762.87358.5253.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,576.5526,305.00-371.7 %0.01,200.241,076.5310.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,136.03568.0088.9 %5.01,276.30936.6126.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,550.511,572.0065.5 %5.0991.0676.8492.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,431.5710,521.30-93.7 %0.01,162.2154.4395.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,171.061,646.0048.1 %5.0401.57219.4545.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,750.103,904.36-4.1 %0.0610.7465.5589.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,178.62668.0079.0 %5.0477.6392.7480.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,641.075,158.00-41.7 %0.0591.7396.2083.7 %5.0
สพ.ภูเก็ต9,734.923,384.0065.2 %5.0332.45170.5448.7 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 69,020.51113,292.30-64.1 %0.0937.97590.6837.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,984.25868.0070.9 %5.0363.54199.5345.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,280.482,847.0033.5 %5.0838.94220.5173.7 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,025.246,588.18-31.1 %0.01,086.14299.2972.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,185.852,395.0042.8 %5.0838.94128.7284.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,857.44706.0075.3 %5.0258.27127.1350.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,232.062,915.009.8 %4.5420.58151.6963.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต45,725.5912,673.0072.3 %5.0635.2195.4585.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,837.892,683.115.5 %2.5266.39122.0054.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง43,753.6919,740.0054.9 %5.0314.55380.00-20.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,568.4131,755.6025.4 %5.0640.1642.7593.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต115,075.5038,717.0066.4 %5.0464.04188.2959.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,437.6010,743.0038.4 %5.0345.520.9599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,881.9516,527.00-28.3 %0.01,068.841,438.08-34.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,351.041,355.0059.6 %5.0477.63216.4554.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,705.68612.0077.4 %5.0249.44134.4946.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต36,451.8211,820.0067.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 630,618 464,040 26.42 % 34,186 12,032 64.80 %