สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,649.0712,517.00-169.2 %0.01,706.7538.0097.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,881.18116.0097.0 %5.0197.9076.9561.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,794.2550,553.7616.8 %5.0227.98968.11-324.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี14,510.8716,613.76-14.5 %0.085.80125.40-46.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,788.362,888.6057.4 %5.070.7160.7114.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,568.7816,314.00-257.1 %0.01,379.02295.1378.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 82,203.902,415.24-9.6 %0.0452.300.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,188.7684.2097.4 %5.0844.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,818.876,412.5953.6 %5.04,634.88127.8597.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,294.617,484.4443.7 %5.01,856.33160.5591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,536.2720,440.460.5 %0.52,940.25371.7387.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,241.121,812.0057.3 %5.0216.52105.6051.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0347.930.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,023.84441.0089.0 %5.0261.0236.1086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,721.78280.0092.5 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,516.00751.0086.4 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,334.12169.0096.8 %5.0342.8680.3376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,977.67881.0077.9 %5.0435.6395.0078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,854.00385.0093.4 %5.0337.3160.8382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,624.16691.0087.7 %5.0510.6963.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,843.39565.0085.3 %5.0316.7955.4282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,764.79145.0097.5 %5.0310.2537.1688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,491.28285.0091.8 %5.0319.885.9298.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,616.76482.0091.4 %5.0243.0339.1383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,600.66538.0085.1 %5.0234.7126.7088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,710.13229.0096.0 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,180.78744.0082.2 %5.0433.2645.4389.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,860.22794.0079.4 %5.0386.6636.1090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,607.7825.0099.6 %5.0198.5267.3666.1 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,346.436,461.0043.1 %5.0768.320.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,179.151.00100.0 %5.0601.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,520.7310,381.56-129.6 %0.01,725.43852.1550.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,201.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,804.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,718.381.00100.0 %5.0381.87125.4067.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,775.301,757.0036.7 %5.0471.06249.8547.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,730.641,054.0061.4 %5.0627.75529.7715.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,423.512,821.0017.6 %5.0521.66199.5061.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,052.111,998.0034.5 %5.0386.950.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,647.525,739.74-1.6 %0.01,415.11898.0736.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,563.171,638.1654.0 %5.08,093.0254.1599.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,250.521,411.0056.6 %5.0897.36275.5069.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,202.051,211.0062.2 %5.0872.580.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,832.513,808.680.6 %0.51,072.82833.1522.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,687.875,476.47-16.8 %0.01,960.28800.1559.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,968.145,375.30-8.2 %0.01,981.572,209.19-11.5 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี35,343.916,569.0081.4 %5.01,779.891,588.5010.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,044.104,365.80-43.4 %0.0627.68338.2046.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,834.38816.0083.1 %5.01,643.301,016.2738.2 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,122.852,453.0052.1 %5.01,374.03504.8363.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 82,823.792,191.8822.4 %5.01,096.141,077.021.7 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,925.7117,389.00-193.5 %0.01,624.29353.4078.2 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี218,915.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,345.498,546.92-2.4 %0.02,633.27195.7092.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,678.552,191.0040.4 %5.01,057.16534.8549.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,905.497,685.56-96.8 %0.01,398.69269.8080.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,760.758,191.9923.9 %5.04,148.021,364.6767.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,828.586,009.0031.9 %5.02,912.423,052.25-4.8 %0.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,956.193,923.0043.6 %5.0110.560.9599.1 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,840.78786.0057.3 %5.081.1656.5630.3 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง5,594.53429.0092.3 %5.089.6172.5319.1 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,008.61706.0076.5 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,122.861,569.0061.9 %5.01,243.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,058.01719.0076.5 %5.0787.57282.1564.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,890.803,837.001.4 %0.5701.21256.5063.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,520.4049,997.00-425.2 %0.02,502.381,645.9534.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,419.992,691.0021.3 %5.0901.69328.7063.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,361.5711,378.70-54.6 %0.01,681.34125.6992.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,846.1114,484.01-4.6 %0.02,301.341,856.3019.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,206.922,912.0076.1 %5.01,415.11831.2541.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,838.994,332.00-12.8 %0.01,148.90877.8023.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,035.582,635.0034.7 %5.01,205.94261.2578.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,396.485,185.003.9 %1.51,719.39169.1090.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,843.023,444.0328.9 %5.0920.72130.1585.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 25,471.5620,626.0119.0 %5.0837.53233.4172.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,864.2811,520.00-30.0 %0.0621.64142.5077.1 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี107,895.9972,306.3433.0 %5.01,467.31870.7440.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,105.6712,360.0012.4 %5.02,429.03358.9585.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,583.013,699.0043.8 %5.0825.6289.1389.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,235.473,882.0037.7 %5.02,019.30418.0079.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี14,178.4617,744.00-25.1 %0.0833.92226.4072.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,635.271,900.0047.7 %5.0623.96184.8470.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,408.139,671.64-183.8 %0.01,624.30106.4093.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,992.667,475.00-87.2 %0.0958.74999.69-4.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,639.093,841.28-5.6 %0.0681.01109.0084.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 121,737.949,618.6055.8 %5.01,151.52106.4090.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 238,242.8910,599.0272.3 %5.02,164.57227.0289.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 320,087.6216,579.4317.5 %5.01,702.88158.3490.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)55,151.2210,426.9581.1 %5.05,118.79304.3394.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,364.123,011.8231.0 %5.0146.05135.857.0 %3.5
สอนคนตาบอดภาคใต้11,864.0821,499.12-81.2 %0.0389.90165.0057.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี231,912.7763,432.0072.6 %5.01,295.12263.5079.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ13,902.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี36,825.6518,987.1648.4 %5.01,111.22197.6082.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี17,375.1029,789.99-71.5 %0.0989.401,155.32-16.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี31,049.6814,219.0054.2 %5.0819.32294.5064.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา18,290.928,628.0052.8 %5.01,015.02286.8671.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ44,809.3212,984.0071.0 %5.01,000.4273.7892.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี66,608.9724,888.0062.6 %5.024,962.202,205.3191.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี25,737.2323,008.0010.6 %5.01,106.31293.1173.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,948.761.00100.0 %5.01,266.2954.7395.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,771.912,970.0021.3 %5.0744.55459.8038.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,036.188,760.00-73.9 %0.01,541.31147.1490.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,620.381,142.0056.4 %5.0394.070.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,799.96791.0071.7 %5.0695.86191.2372.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,984.9021,846.008.9 %4.07,438.683,271.7956.0 %5.0
รวม 1,344,885 837,835 37.70 % 148,316 41,889 71.76 %