สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,471.62706.9071.4 %5.0347.66195.2243.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบ536.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ68.37ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง120,870.0235,388.8670.7 %5.0835.5266.6992.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,709.901,786.3034.1 %5.0537.82148.8072.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,952.111,181.0060.0 %5.0537.8250.3590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง12,616.9011,598.008.1 %4.01,945.00147.7292.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,908.81582.0085.1 %5.0260.780.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,947.61190.0095.2 %5.0337.2547.5085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,901.42351.0091.0 %5.0321.1455.1082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,834.28128.0096.7 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง8,000.7810,092.90-26.1 %0.01,051.25933.9611.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,301.614,359.16-32.0 %0.0670.93390.0441.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,557.73357.0086.0 %5.0458.67114.0075.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,092.722,097.3048.8 %5.0747.01535.5728.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,101.771,263.2059.3 %5.0613.92181.3170.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,010.771,030.6065.8 %5.0575.86388.5532.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,060.531,014.0066.9 %5.0594.86490.4717.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,231.812,307.00-3.4 %0.0432.0979.9681.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,820.43995.0074.0 %5.0918.17716.8621.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,155.64327.3089.6 %5.0632.91119.4081.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,779.284,486.3261.9 %5.01,052.48128.2287.8 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง46,730.4833,833.1927.6 %5.0368.73186.0049.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,234.611,474.0054.4 %5.0472.59353.3325.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 3,703.312,730.5026.3 %5.062.32147.52-136.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,326.271,338.9059.7 %5.0708.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,786.66859.2069.2 %5.0480.77180.2462.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,597.572,489.0030.8 %5.0651.91450.3030.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,159.9526,776.30-274.0 %0.01,304.671,095.1216.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,134.585,242.90-26.8 %0.0937.15345.3163.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,248.101,294.6260.1 %5.0766.0166.2791.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,837.825,646.59-47.1 %0.0842.07118.4685.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,031.321,656.5045.4 %5.0575.85330.6042.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,020.633,854.40-27.6 %0.0556.83344.5638.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,191.401,911.4040.1 %5.0499.69457.758.4 %4.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,461.691,617.0063.8 %5.0746.99113.0084.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,744.081.00100.0 %5.0461.750.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,621.602,513.0093.3 %5.012,023.48100.0999.2 %5.0
รจจ.ระนอง 902,704.1924,231.3897.3 %5.08,713.41278.0396.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,516.73812.0067.7 %5.0366.67146.4060.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,648.423,798.0050.3 %5.01,488.62288.5880.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,513.21752.0078.6 %5.0785.0441.3194.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,337.974,412.22-32.2 %0.0689.95127.7081.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,085.631,986.3035.6 %5.0470.12208.3955.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง2,101.511,861.8611.4 %5.0328.64167.0749.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง22,915.0510,316.0055.0 %5.02,868.36738.2474.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,865.512,119.0045.2 %5.0114.85114.000.7 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,721.2410,345.0069.3 %5.0885.77242.2272.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง13,135.059,814.8825.3 %5.0484.45699.90-44.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี10,125.984,466.4555.9 %5.0593.67100.6183.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง3,497.4214,591.22-317.2 %0.01,465.13935.7536.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,429.301,587.0053.7 %5.0746.99231.8069.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,670.051,524.0042.9 %5.0423.7237.0591.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,624.467,195.6553.9 %5.03,091.431,552.4849.8 %5.0
รวม 1,375,048 273,293 80.12 % 58,087 14,992 74.19 %