สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,631.93627.0076.2 %5.0467.3953.8488.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร17,880.262,465.0086.2 %5.071.7671.160.8 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,187.923,370.00-5.7 %0.0733.64136.1681.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,957.261,209.0059.1 %5.0600.5060.0590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,098.136,336.4068.5 %5.01,893.59164.3591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,317.131,299.0069.9 %5.0295.8319.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,123.25386.0090.6 %5.0297.5026.6291.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,785.04126.0096.7 %5.0257.7517.5793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน6,646.57899.0086.5 %5.0511.8071.4186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,845.23333.0091.3 %5.0387.4556.9985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,743.709.0099.8 %5.0478.9614.8796.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,832.25290.0092.4 %5.0305.4164.4378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,876.58429.0088.9 %5.0322.0961.0281.1 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,721.547,106.00-90.9 %0.0771.9094.5187.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,262.384,681.5058.4 %5.01,056.89736.2730.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,932.43939.0051.4 %5.01,056.89659.0537.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,100.10615.0080.2 %5.0657.55243.4063.0 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1424,652.227,384.0770.0 %5.08,780.111,596.0081.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,989.682,098.0029.8 %5.0657.55301.1554.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,844.523,008.12-63.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,133.832,685.0035.0 %5.01,132.98481.3357.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,071.232,570.0036.9 %5.0796.04190.0076.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,142.475,236.02-1.8 %0.01,361.14405.7970.2 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร41,611.0419,106.9954.1 %5.0544.77139.5074.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,592.201,711.0052.4 %5.0904.76226.8874.9 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7049.7921.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,464.785,368.00-20.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,690.47658.0082.2 %5.0904.76109.4387.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,952.00438.0085.2 %5.0600.53130.8378.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,146.703,213.00-2.1 %0.0771.65779.76-1.1 %0.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร22,284.9950,201.21-125.3 %0.03,167.69993.3268.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,152.302,173.0064.7 %5.01,418.22905.9036.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,799.371,245.0067.2 %5.0904.7642.9295.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร5,386.5212,646.36-134.8 %0.01,380.16126.0990.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,404.671,600.00-13.9 %0.0752.63136.7181.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,322.152,696.7018.8 %5.0790.69393.0250.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,376.85984.0070.9 %5.0453.12274.2939.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,416.632,503.0026.7 %5.0619.5232.3594.8 %5.0
สพ.ชุมพร11,096.102,843.0074.4 %5.0752.63276.0063.3 %5.0
รจจ.ชุมพร 40,425.3329,000.0028.3 %5.0858.61321.1962.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,628.79354.0086.5 %5.0467.3961.7586.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร3,211.052,849.0011.3 %5.0530.72348.6534.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,496.471,520.0056.5 %5.0809.71114.0085.9 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,495.495,274.00-17.3 %0.0960.73117.8087.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,003.00763.0074.6 %5.0619.5547.5592.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,572.514,312.1522.6 %5.01,196.30349.9370.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร6,979.711,757.6074.8 %5.0783.22151.0080.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 136,112.245,800.0083.9 %5.01,986.05171.8791.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 26,935.4710,284.25-48.3 %0.01,371.6291.2093.4 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล60,127.538,807.8085.4 %5.0238.86346.52-45.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร14,999.029,051.1739.7 %5.0703.73120.0282.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน15,868.9610,284.0035.2 %5.0814.2849.4193.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร155,581.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,780.3611,111.0040.8 %5.02,617.67222.0091.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,929.252,733.0044.6 %5.0790.66528.2833.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,370.16937.0060.5 %5.0486.43107.7177.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,028.5311,460.0054.2 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 518,436 277,786 46.42 % 56,314 17,135 69.57 %