สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ872.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ99.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,531.841,988.0043.7 %5.0738.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,963.3710,849.001.0 %0.52,993.69415.3286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,882.242,132.0056.3 %5.0283.9632.0688.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,354.24896.0083.3 %5.0505.3764.6187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,203.70796.0081.1 %5.0311.491.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,301.81698.0083.8 %5.0312.8535.5088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,528.79648.0085.7 %5.0255.1120.9191.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,018.76670.0083.3 %5.0137.1945.1967.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,125.60446.0089.2 %5.0400.4032.4691.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง4,237.24347.0091.8 %5.0299.1232.0189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,604.37435.0096.3 %5.0275.714.4198.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,559.45602.0086.8 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,362.03289.0093.4 %5.0410.705.1598.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,164.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0643.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,376.821,487.0066.0 %5.01,080.87287.1373.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,059.322,946.7927.4 %5.01,255.68385.5469.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,286.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ203.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1032,785.2229,824.009.0 %4.511,666.983,307.9071.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,310.443,392.0021.3 %5.0928.75637.5731.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,076.833,145.10-51.4 %0.0501.26137.2572.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี14,596.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,213.96408.3466.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1113,203.8216,480.00-24.8 %0.03,981.845,031.20-26.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,754.05969.0064.8 %5.0453.3441.8990.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,100.981,249.0059.7 %5.0586.430.00100.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,842.434,848.87-0.1 %0.0985.791,067.23-8.3 %0.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,495.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,404.121,033.4526.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,710.903,466.0026.4 %5.01,213.99244.2279.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,018.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,822.49129.9392.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีไม่ครบ3,207.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ414.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,460.592,072.0040.1 %5.0776.62193.8575.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,775.993,566.4338.3 %5.01,099.89145.1786.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,863.205,791.051.2 %0.5719.5729.7395.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,649.862,559.6978.0 %5.0719.57118.7583.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี20,105.1717,177.0014.6 %5.01,829.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.ลพบุรี 60,534.5863,074.00-4.2 %0.01,001.071,208.88-20.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,942.481,626.0044.7 %5.0529.41131.1775.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,899.171,267.6167.5 %5.0852.68353.8358.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,333.051,381.0058.6 %5.0681.5493.0786.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ105.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,207.688,012.60-90.4 %0.01,501.53722.0051.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี4,211.915,146.25-22.2 %0.0985.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 123,170.3818,381.7520.7 %5.01,249.51271.1678.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2451,754.6328,260.0093.7 %5.03,233.25311.7990.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,416.4310,556.12-645.3 %0.0205.08526.14-156.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี128,355.6662,280.0051.5 %5.02,036.45666.8167.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี13,879.065,964.0057.0 %5.0577.79110.8180.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ8,440.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ365.19ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง49,521.5712,813.0074.1 %5.0740.53646.0412.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,836.751,510.7246.7 %5.01,186.390.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ29,626.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,519.614,100.009.3 %4.51,023.82239.7076.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,199.221,829.5842.8 %5.0627.06239.5861.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,919.6634,233.22-49.4 %0.03,637.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 974,451 380,206 0.00 % 50,550 19,414 0.00 %