สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,809.231,338.0026.0 %5.0392.65199.5049.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,216.7811,389.6062.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,688.443,975.96-47.9 %0.0468.72184.3060.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,020.751,077.0064.3 %5.0375.9949.5986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,210.936,578.3119.9 %5.01,818.85192.8589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,029.362.00100.0 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,788.75512.0086.5 %5.0167.7870.3058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,798.86435.0088.5 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,277.24404.0090.6 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,817.542,893.7424.2 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,795.12449.0088.2 %5.0336.6352.2584.5 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,581.277,377.1036.3 %5.0840.74335.3560.1 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,309.433,437.0020.2 %5.0510.0747.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,674.463,519.004.2 %2.0772.97300.2061.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,075.952,167.0057.3 %5.01,362.47897.7534.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,124.491,444.0053.8 %5.0563.8089.5984.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,058.181,387.0054.6 %5.0525.77403.0023.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,716.841,353.0050.2 %5.0392.651,180.72-200.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,137.224,197.00-1.4 %0.0911.80390.4557.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,351.412,188.0049.7 %5.01,058.21378.1064.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,111.811,392.0055.3 %5.0563.55282.1549.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,300.427,094.11-65.0 %0.0979.28275.5071.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,636.212,219.0039.0 %5.0734.94314.4557.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,138.50519.0075.7 %5.045.04136.05-202.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,564.26792.0077.8 %5.0753.950.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,038.201,261.5058.5 %5.0525.77105.8879.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,830.903,558.207.1 %3.5734.94197.7573.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,606.3912,530.79-123.5 %0.01,248.371,081.7013.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล5,441.101,894.0065.2 %5.01,058.21340.1067.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,251.551,473.0054.7 %5.0620.85167.2073.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,210.238,750.25-21.4 %0.01,153.29104.5090.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,874.651,223.0088.8 %5.0601.83152.4774.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,584.182,613.0027.1 %5.0753.96519.6531.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,300.031,568.0052.5 %5.0582.81267.9054.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,401.161,557.0054.2 %5.0681.10215.7268.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,986.101,777.0040.5 %5.0487.7333.0093.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล10,893.007,906.0027.4 %5.0347.91351.06-0.9 %0.0
รจจ.สตูล 54,044.6134,799.0035.6 %5.0581.27883.90-52.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,609.03495.0081.0 %5.0354.6295.0073.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,526.271,699.0051.8 %5.0715.93213.0470.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,204.661,534.0052.1 %5.0582.8185.5085.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,849.563,452.2928.8 %5.0868.05256.5070.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,361.252,734.0037.3 %5.0639.86108.7883.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,305.633,248.0938.8 %5.0770.65160.5079.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล14,891.438,811.2740.8 %5.01,268.60215.6583.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,102.282,895.1429.4 %5.0169.5460.9264.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล41,763.5413,278.0068.2 %5.0787.07479.7539.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล24,137.0914,106.9741.6 %5.0653.95632.703.2 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพละงู22,063.1512,564.0043.1 %5.0612.06119.5480.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,054.6512,727.81-26.6 %0.01,390.281,026.9526.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,299.891,812.2145.1 %5.0620.85102.0883.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,500.80552.0077.9 %5.0354.62101.6571.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,015.109,192.1172.2 %5.02,486.512,833.60-14.0 %0.0
รวม 425,380 238,152 44.01 % 36,179 16,979 53.07 %